İHTİSAD-I MEZRUAT


Results for "İHTİSAD-I MEZRUAT"

Ottoman - Turkish Dictionary

İHTİSAD-I MEZRUAT

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Ekinlerin biçilmesi.