İKTİSADİYAT


Results for "İKTİSADİYAT"

Ottoman - Turkish Dictionary

İKTİSADİYAT

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
İktisad bilgisi. İktisad ve tutumla alâkalı olan işler.
Turkish - English dictionary

iktisadiyat

(Turkish - English dictionary) :
,-tı 1. (the science of) economics. 2. economy, economic state (of a country).