İSTİVA


Results for "İSTİVA"

Turkish - Turkish dictionary

İSTİVA

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. 1. Eşit olma. 2. düzlük.
Ottoman - Turkish Dictionary

İSTİVA

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Müsavi oluş. Temasül. * İ'tidal, istikamet ve karar. * Kemalin sâbit olması. * Kaba kuşluk zamanı. * Yükselmek, yüksek olmak. Üstün olmak. * İstila eylemek.
Islamic Glossary

İSTİVÂ

(Islamic Glossary) :
Kur'ân-ı kerîmdeki müteşâbih, yâni görülen, ilk anlaşılan mânâların verilmesi akla ve dîneuygun olmayıp günâh olan ve bu sebeble tevîl etmek yâni uygun olan mânâları vermek îcâbeden kapalı sözlerden biri.Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:Sonra Rabbiniz arş üzerine istiva etti. (A'râf sûresi: 54)Selef-i sâlihîn, müteşâbih âyet-i kerîmelerin mânâlarını Allahü teâlâya havâle etmişlerdir.Nitekim birisi gelip, Mâlik bin Enes'e radıyallahü anh Allahü teâlânın istivâsı hakkında sorunca,başını eğdi bir müddet sonra onda ter görüldü ve: "İstivâ ma 'lûmdur, bilinir. Keyfiyyeti (nasılolduğu) meçhûldür, bilinmez. Ona îmân etmek gerekir. Ondan sormak bid'attir, dalâlettir,sapıklıktır. Zannediyorum sen bid'at ehlisin" dedi ve emrederek o şahsı oradan sürdürdü. Fakatsonra gelen Ehl-i sünnet âlimleri, zamanlarındaki bid'at fırkalarının böyle âyet-i kerîmeleriyanlış açıklamalarına cevab vermek zarûreti ortaya çıkınca böyle âyet-i kerîmeleri te'vîl etme,açıklama ihtiyâcını duydular. Dînin esaslarına uygun olarak açıkladılar. Meselâ, lugat mân âsı eldemek olan yed kelimesini Allahü teâlânın kudreti, yüz mânâsına gelen vech lafzını (sözünü)Allahü teâlânın zâtı diye te'vîl ettikleri (açıkladıkları) gibi, istivâyı da Allahü teâlânın hâkimiyetigibi uygun bir mânâ ile te'vîl ettiler, açıkladılar. Çünkü Allahü teâlâ, bir mekânda bulunmaktan,orada yerleşmekten münezzehdir, yücedir. (İbn-i Halîfe Alîvî)
Turkish - English dictionary

istiva

(Turkish - English dictionary) :
1. being equal (in size). 2. evenness, levelness. hattı the equator.
Ottoman - Turkish Dictionary

İŞTİVA'

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Kızarma, pişip yenecek duruma gelme.