İmmateryalizm.


Results for "İmmateryalizm."

Philosophical Dictionary

İmmateryalizm.

(Philosophical Dictionary) :
bkz. Özdeksizcilik.