AİLE [İng. Family]:


Results for "AİLE [İng. Family]:"

Sociological Dictionary

AİLE [İng. Family]:

(Sociological Dictionary) :
Nüfusu yenileme, milli kültürü taşıma, çocukları sosyalleştirme, ferdi yalnızlaştırmama, ekonomik, biyolojik ve psikolojik tatmin fonksiyonlarının yerine getirildiği bir sosyal müessesedir. Toplumun temeli olan aile, (Anayasa m. 41) vazgeçilemeyen ve alternatifi olmayan ve toplumun en küçük birimi olarak kabul edilmektedir.L Play'e göre, fizikçi için atom, biyolog için hücre ne ise, sosyolog için de aile odur. (Kurtkan, A., 1978)Aile zaman içinde yapı değişikliklerine de uğramaktadır. Sanayileşme ve şehirleşmeye paralel olarak gelişen ve genişleyen bürokrasi ve sosyal organizasyonlar ailenin fonksiyonunu üstlenebilmiş değildir. 1994 Yılı "Aile Yılı" olarak ilân edilmiştir.Aileye kapitalis üretim ilişkileriin bir sonucu, burjuva toplumunun bir göstergesi gibi bakan ve bu yapı değiştikçe ailenin de ortadan kalkacağını ileri süren görüşler birer varsayım olmaktan öteye geçememiştir. (Zimmerman, C. C. 1964) Marx ve Engels aileye çatışan iki sınıflı bir toplumun minyatürü gibi bakmışlardır. (Vander Zanden, J. W., 1988)1970'li yıllarda her alanda kendini gösteren, özgürlükçülüğü ütopyalaştıran anlayış, korumacı ve sapmalardan uzaklaşan bir eğilime yerini bırakmıştır. Nitekim, ailenin korunması fikri bundan dolayı ön plana çıkmıştır. Serbest birleşme, ailenin alternatifi olamamıştır.Meselâ, ABD'ye "yeni cinsel muhafazakârlık" akımı görülmekte, "ikinci evlilik aileleri" teşvik görmekte, "ilişki"nin basit bir kalıptan uzaklaşarak tekrar duygunun ağırlık taşıdığı "aşk"a dönüştüğü görülmektedir. (Aile Politikaları Karşılaştırmalı Ülkeler Panoraması, 1991)Aile ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiler hem Kurumlar Sosyolojisinin, hem de iktisat Sosyolojisinin ilgi alanına girmektedir. (Erkal, M. E., 1994)Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'na göre, sanayileşme ve şehirleşme olguları ile "sosyal yakınlık" öne çıkarken, "kan yakınlığı" nisbî olarak önemini kaybetmektedir. (Bilgiseven, A.K., 1987) Prof. Dr. A. K. Bilgiseven bunu "sosyal akrabalık" olarak kavramlaştırmıştır.Aile sadece bir ekonomik menfaat birliği değildir. Onu bir şirket, kooperatif gibi görmek yanlıştır. Kadının ekonomik bakımdan güçlenmesi ve çalışması ile aileyi mutlaka terk edeceği şekildeki bir yaklaşım doğru değildir.Çeşitli yapı özellikleri açısından aile; içten evlenme (endogami), dıştan evlenme (eksogami), çok eşle evlilik (poligami), tek eşle evlenme (monogami), çok kadınla evlenme (poligini), çok erkekle evlilik (poliandri) ana soyuna dayalı (matriyarkal), baba soyuna dayalı (patriyarkal), çekirdek aile (nuclear family), geniş aile (extended family) başlakları ile ele alınabilir.