AŞERE-İ MÜBEŞŞERE


Results for "AŞERE-İ MÜBEŞŞERE"

Ottoman - Turkish Dictionary

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Hz. Peygamber'in (A.S.M.) kendilerine Cennetlik olduklarını müjdelediği sahabelerdir. Bu kişiler Allah'ın emirlerine bağlılıkta ve din hizmetindeki fedailikte Allah'ın rızasını tam kazanmışlardır. Bu zatlar şunlardır: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Abdurrahman bin Avf, Hz. Ubeyde bin Cerrah, Hz. Said, Hz. Sa'd bin Ebi Vakkas, Hz. Talha, Hz. Zübeyr İbn-ül Avvam (R.Anhüm).
Dream Dictionary of Phrase

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE

(Dream Dictionary of Phrase) :
Sahabeden , sağlığında Cennetle müjdelenmiş on kişiyi topluca görmek, kişinin Cenneti hak edecek ameller işlemesine ve bunda muvaffak olmasına, Bu mübarek insanlardan birkaçını bir yerde görmek sevinç ve sürur dolu haberlere ya da bir müjdeye, Abdurrahmaan b. Avf'ı görmek zenginliğe, Onları görmek bazen zorlu ve bir o kadar da şerefli iş ve hizmetlere delalet eder. Allah Teala onların hepsinden razı olsun, bu mevzuu için ayrıca Hulefa-i Raşidin maddesine bakınız.
Islamic Glossary

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE

(Islamic Glossary) :
Peygamber efendimiz tarafından Cennet'e girecekleri dünyâda iken müjdelenen on sahâbî.Ebû Bekr Cennet'tedir. Ömer Cennet'tedir. Osman Cennet'tedir. Ali Cennet'tedir.Talhâ Cennet'tedir. Zübeyr Cennet'tedir. Abdurrahmân ibni Avf Cennet'tedir. Sa'd ibniEbî Vakkâs Cennet'tedir. Saîd ibni Zeyd Cennet'tedir. Ebû Ubeyde ibni CerrahCennet'tedir. (Hadîs-i şerîf-Müsned-i Ahmed bin Hanbel)Muhammed aleyhisselâmın ümmetinin en üstünleri, O'na îmân ederek, mübârek yüzünügörmekle şereflenen Eshâb-ı kirâmdır. Bu Eshâbın da en üstünü Hudeybiye'de Resûlullahefendimize bî'at edip söz verenlerdir. Bunların da en üstünü Bedr muhârebesinde bul unanlardır.Bunların da en üstünü ilk müslüman olan kırk kişidir. Bunların da üstünü Aşere-i mübeşşeredir.(Teftâzânî)