ANTROPOLOJİ [İng. Anthropology]:


Results for "ANTROPOLOJİ [İng. Anthropology]:"

Sociological Dictionary

ANTROPOLOJİ [İng. Anthropology]:

(Sociological Dictionary) :
İnsanların, toplumlarınmenşeini, biyolojik niteliklerini, evrim şekillerini sosyal ve kültürel özelliklerin (âdet ve inaçlarını) inceleyen bir sosyal ilim dalıdır.İnsanı ve kültürlerini inceleyen antropoloji bilimi iki önemli kola ayrılmaktadır: Fizik Antropoloji (ırkların tasnifi ve özellikleri, genetik,mukayeseli insan fizyolojisi) Kültürel Antropoloji (kültüren evrimi, kültürel özellikler, dil, din, edebiyat, musikî ve maddi kültür). Kültürel entropolojinin Prehistorya, etnografi ve Etnoloji gibi kolları da vardır. (Türk Ansiklopedesi, c. 3, 1967)İnsanın fiziki niteliklerini incceleyen ve insanların ilkel cemiyetten günümüze kadar ele alan ilim dalıdır. Önceden insan bedeni ve kafatasının incelenmesinde doğmuş olan bu bilim, sonradan araştırmalar yoluyla toplum olaylarının da aynı sebeplerle açıklanması şeklinde antropolojik sosyoloji çığırını doğurmuştur. Bu antropolojinin aksine, kültür antropolojisi insanın bedeni özelliklerinin yerine, sosyal ve ruhî hayatını esas olmaktadır. Kültür antropolojisi F. Ogburn, R. benedict, M. Mead, Levi-Strauss tarafından geliştirilmiştir. Kültür antropolojisi ile etnoloji eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Kültür antropolojisine sosyal antropoloji denmektedir. (International encyclopedia of the Social Sciences, V.I., 1968)