ASİMİLASYON (ERİTMEN [İng. Assimilation]:


Results for "ASİMİLASYON (ERİTMEN [İng. Assimilation]:"

Sociological Dictionary

ASİMİLASYON (ERİTMEN [İng. Assimilation]:

(Sociological Dictionary) :
Aralarında ayırdedebilecek kültürel (yaşama tarzı) farklar bulanan, fert ve sosyal grupların belirli bir sosyal girup veya hâkim (dominant) kültüre benzeştirilme sürecidir.Eritme (asimilasyon), ister tam, ister kismî olsun veya şiddeti farklı bulunsun,fertlerin veya grupların benzer olmayan davranışlarının, değer hükümlerinin benzer hale getirilmesi sürecidir. (Ogburn, F. and Nimkoff, F., 1964)Eritmeci bir politika ile azınlık grubun ana grupla sosyal mesafeye dayanan özellikleri ve hayat tarzı hâkim gruba uydurulmaya çalışılır. (Goodman, N., 1992) Eritmede kültürel baskı geçerlidir. Meselâ, Bulgaristan'da 1980'li yıllarda yasal bir etnik azınlık olan Türkler, zorla Slavlaştırılmak sürecine sokulmuş ve isimleri bile değiştirilmiş, ibaret ve yaşama hakları ellerinden alınmıştır. Kıbrıs'da Türkler 1960'lı yıllardan itibaren eritilmek hatta yok edilmeye çalışılmıştır. Kerkük Türkleri ya Araplaştırılmak, ya da Kürtleştirilmek şeklinde kültürel baskılarla karşılaşmıştır. Yunanistan Lozan Antalaşmasına rağmen, yasal Müslüman Türk azınlığın eritilmesi için bir çok yolu denemiş, insan hakları ihlâllerini âdet haline getirmiştir. Türk azınlığın sadece Müslüman Yunanlı olduğunu kabul ettirmeye çalışmıştır.Eritme (asimilasyon), farklı dil, din, örf ve âdet, ideal ve ahlâk anlayışına sahip gruplar arasında geçerlidir.Eritme maksatlı ve birlirli bir politikanın sonunda ortaya çıkabilir. Asimilasyon farklı ölçülerde de olsa zorlayıcı, yönlendirici bir politikanın sonucudur. Uyum (accommodation) kendiliğinden serbest kültür teması ile ortaya çıkmasına rağmen, eritme bundan farklıdır.