AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU


Results for "AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU"

Dictionary of Economics

AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU

(Dictionary of Economics) :
25 Mart 1957de imzalanan Roma antlaºmasi ile kurulmuştur. Avrupa Ekonomik Topluluğunun kurucusu durumunda olan ülkeler Federal Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Luxsemburgdur. Kısaca bu ülkeler, Altılar olarak adlandırılmaktadır. 1 Ocak 1978de İngiltere, İrlanda ve Danimarkanın katılmasıyla Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) üye olan ülkelerin sayısı dokuza yükselmiştir. 1 Ocak 1981de Yunanistan ve 1 Ocak 1986da İspanya ve Portekizin AETye tam üyeliğin gerçekleşmesi sonucu tam üye ülke sayısı oniki olmuştur.Roma antlaşmasına göre AET nin, temel amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:1) Üye ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve işgücünün serbestçe dolaşımını sağlamak.2) Para, maliye ve kambiyo alanlarında ortak bir politika belirlemek.3) Dış ticaret, tarım ve ulaştırma alanlarında ortak politikalar benimsemek.4) Ekonomide rekabetçi işleyişin bozulmasını önlemek.5) Üye ülkelerin ekonomi politikalarının koordinasyonunu sağlamak.6) Topluluk dışı ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesi uygulamak.Kısaca AETnin asıl amacı Batı Avrupada bir iktisadi birlik kurmak ve daha sonra siyasal birleşmeyi sağlamaktır.AET ülkeleri kendi aralarındaki ticarette tarife ve kotaları kaldırarak Topluluk dışındaki ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uygulamaktadırlar. AETde iºgücünün serbest dolaşımı gerçekleştirilmiştir. AET ülkeleri ortak bir dış ticaret politikası ve ortak tarım politikasını uygulamaya koymuşlardır.Türkiye ile AET arasında 1963 tarihinde Ankara antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Türkiye ile AET arasında ortak üyelik statüsü kurulmuştur. Türkiye 1987 yılında AETye tam üyelik için baºvuruda bulunmuºtur. (Ayrica bk. Gümrük Birliği, Avrupa Birliği, Klasik Dış Ticaret Teorisi, Avrupa Kömür ve Çelik Birliği, Benelüx)
Dictionary of Economics

AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU

(Dictionary of Economics) :
25 Mart 1957'de Fransa, F. Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Luxemburg'un imzaladığı ve 1 Ocak 1959'da yürürlüğe giren Roma Anlaşması ile kurulan bir gümrük birliğidir. Üye sayısı İngiltere, İrlanda, Danimarka, Yunanistan,Portekiz ve İspanya'nında katılması ile onikiye çıkmıştır.TTopluluğun amacı, ortak bir pazarın kurulması, üye ülkelerin iktisat politikalarının zamanla birbirlerine yaklaştırılarak topluluk içinde ekonomik faaaliyetlerin en etkin biçimde gerçekleştirilmesi, yaşama standardının yükseltilmesi ve üye ülkeler arasında sıkı işbirliğinin sağlanmasıdır. Topluluğun faaliyetleri ise; üye ülkeler arasında malların, işgücünün ve sermayenin herhangi bir sınırlamayla karşılaşmaksızın serbest dolaşımını sağlamak; para, maliye ve kambiyo alanlarında ve tarımda üye ülkeler arasında ortak bir politika saptamak; topluluk dışı ülkelere ortak bir gümrük tarifesi uygulamak; ulaşım, enerji, vb. alanlarda ortak bir tutum saptamak; üye ülkelerin yasal mevzuatlarınıbirbirleriyle uyumlu duruma getirmektir.