Aristo


Results for "Aristo"

Ottoman - Turkish Dictionary

ARİSTO

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
(Doğum : M.Ö. 384) Yunan filozoflarından olup Eflatun'un talebesidir. Mantık, ahlâk, siyaset, iktisad, felsefe kitapları vardır. Ruhun bakiliğine inanırdı. Tecrübeden ziyâde akla fazla kıymet verdiğinden çok yanılmıştır. (Silsile-i felsefenin en mükemmel fertleri ve o silsilenin dâhileri olan Eflatun ve Aristo, İbn-i Sina ve Fârâbi gibi adamlar "İnsaniyetin gayet-ül gayâtı : (Teşebbüh-ü Bil-vâcib) dir. Yâni Vacib-ül Vücud'a benzemektir." deyip fir'avunane bir hüküm vermişler ve enaniyeti kamçılayıp şirk derelerinde serbest koşturarak, esbabperest, sanemperest, tabiatperest, nücumperest gibi çok enva-i şirk taifelerine meydan açmışlar. İnsaniyetin esasında münderic olan acz ve zaaf, fakr ve ihtiyaç, naks ve kusur kapılarını kapayıp, ubudiyetin yolunu seddetmişler. Tabiata saplanıp, şirkten tamamen çıkamayıp, şükrün geniş kapısını bulamamışlar...Nübüvvet ise: Gaye-i insaniyet ve vazife-i beşeriyet, ahlâk-ı İlâhiyye ile ve secaya-yı hasene ile tahalluk etmekle beraber, aczini bilip kudret-i İlâhiyyeye iltica, zaafını görüp kuvvet-i İlâhiyyeye istinad, fakrını görüp rahmet-i İlâhiyyeye itimad, ihtiyacını görüp gına-yı İlahiyyeden istimdad, kusurunu görüp afv-ı İlahiyyeye istiğfar, naksını görüp kemâl-i İlahiyyeye tesbihhan olmaktır diye, ubudiyetkârane hükmetmişler.İşte diyanete itâat etmiyen felsefenin böyle yolu şaşırdığı içindir ki; ene, kendi dizginini eline almış, dalâletin herbir nev'ine koşmuş. İşte şu vecihteki ene'nin başı üstünde bir şecere-i zakkum neşvünema bulup, âlem-i insaniyetin yarısından fazlasını kaplamış. S.)
Dictionary of Economics

ARİSTO

(Dictionary of Economics) :
M.Ö. 384-322 yılları arasında yaşamıştır. Aristonun iktisatla ilgili düşüncleri Politika ve ahlak adlı eserlerinde yer almıştır. Aristo iktisatçıların sık sık üzerinde durduğu kullanım değeri ve mübadele değeri ayrımını yapmıştır. Aristoya göre para herkesçe kabul edilen bir mübadele aracıdır.Fiyat konusunda Aristonun düºünceleri adil fiyat baºligi altında toplanabilir. Buna göre bir kimsenin çiftliğinden ve el emeğinden ürettiği malı kendine bir kazanç sağlayacak şekilde satmak hakkıdır.Aristo, paranın tanımından hareketle aynı zamanda faiz üzerinde de durmuştur. Ona göre paranın yasallığı sadece mübadele aracı olmasındandır.
Turkish - English dictionary

Aristo

(Turkish - English dictionary) :
Aristotle.
English - Turkish Dictionary

aristocracy

(English - Turkish Dictionary) :
i. aristokrasi.
English - Turkish Dictionary

aristocrat

(English - Turkish Dictionary) :
i. aristokrat, asilzade.