BÜROKRASİ [İng. Bureaucracy]:


Results for "BÜROKRASİ [İng. Bureaucracy]:"

Sociological Dictionary

BÜROKRASİ [İng. Bureaucracy]:

(Sociological Dictionary) :
Büro veya memurların hâkimiyeti anlamına gelen bir terimdir.Sanayi ihtilali bürokrasinin gelişmesine ve yayılmasına uygun bir zemin hazırlamıştır. Yeni ihtiyaçlar, işbölümü ve teşkilâtlanma sosyal ilişkiler ağının belirli kurallara göre tanzimi, eğitim sektöründeki gelişme ve özgün eğitim, diplomalı memurların yayılmasına sebep olmuştur. Nitekim, M. Weber saniyileşme ve modernleşme ile birlikte geleneksel organizasyon şekillerinin değiştiğini ileri sürmüştür. Bürokrasinin beş önemli özelliği bulunmaktadır:- İleri ve modern bir işbölümü, belirli vesınırlı sorumluluk,- Otoritenin merkezîleşmesive dikey hiyerarşik yapı,- Rasyonel bir personel yönetimi programı,- Bürokratik kaide ve nizamlar,- Yazılı kayıtlar ve ayrıntılıbir dosyalama sistemi. (Dereli, T., 1976)Bürokrasinin bazı olumsuz yönleri arasında da şu hususlar sayılabilir:- Sorumluluktan kaçmak veya sorumluluğu yaymak,- Kararlarda gecikme ve bürokratik sabotaj,Bu olumsuz yönleri ele alan Blauner, endüstri organizasyonlarındaki bürokratik yapının yabancılaşmaya sebeb olabileceğini söylemektedir. (Parker, S. R. Mrown, R. K., 1969)Bürokrasi konusunu ele alan M. Weberde ideal bürokrasiden bahsetmektedir. M. Weber, kanunlara uygun tarafsız, objektif, sadece belirli kuralları uygulayan hiyerarşik bir düzende teşkilâtlanmış bürokrasinin önemli hizmetler yapabileceğini ileri sürmüştür.