BİLGİ SOSYOLOJİSİ [İng. Sociology of Knowledge]:


Results for "BİLGİ SOSYOLOJİSİ [İng. Sociology of Knowledge]:"

Sociological Dictionary

BİLGİ SOSYOLOJİSİ [İng. Sociology of Knowledge]:

(Sociological Dictionary) :
Sanayi ötesi toplum tartışmalarında bilgi ve bilgi üretiminin ön plâna çıkmış olması bilgi sosyolojisine de ayrı bir ufuk açmıştır. Her ne kadar bilgi sosyolojisinin klâsik temeli A. Comte, E. Durkheim, K. Marx, K. Mannheim gibi sosyal bilimcilere kadar uzanıyorsa da bilgi sosyolojisi 20. yüzyılın son çeyreğinde özel sosyoloji disiplinleri arasında gerçek yerini bulmuştur.Sosyolojisin bir dalı olan bilgi sosyolojisi bilgi üretiminin sosyal süreç ve safhalarıyla ilgilenen bir daldır. Bilginin çeşitli şekillerini ve üretimini sosyal yapılara göre ele alınmasını gerekli görmektedir. Bilgi sosyalojisi bilim, din, sanat, sanayi sosyolojileri gibi özel dallarla da ilgilidir. Bilginin sosyal deime ve sosyal gelişmedeki rolünü ve etkilerini inceleyen bu özel sosyoloji dalına katkı yapan A. Comte bilgiyi toplumların üç hal kanununa (Bkz. Üç Hal Kanunu ve Comte, A.) göre ele almaktadır. K. Marx ise; sınıf menfaatlerine göre bilgi ve bilgi üretimini değerlendirmekte, K. Mannheim de gerçekçi, ideolojik,ve ütopik bilgi şekillerine temaz etmektedir.Bilgi sosyolojisi, bilginin temel ilkelerini ve genel prensiplerini sosyal ve kültürel şartalra göre tespit etmeye çalıştığı gibi bilgiyi bir sosyal süreç içinde ele almaktadır. (Bkz. İleri Sanayi Toplumu). (Jary, D. and J. 1991, Haralambos, M., 1992)