BİLGİSEVEN, Âmiran kurtkan (1926):


Results for "BİLGİSEVEN, Âmiran kurtkan (1926):"

Sociological Dictionary

BİLGİSEVEN, Âmiran kurtkan (1926):

(Sociological Dictionary) :
İstanbul'da 1926 yılında dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini Paşabahçe ilkükul'unda, orta öğrenimini ise, Kandilli Kız lisesi'nde tamamladıktan sonra, İstanbul üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 1947 yılında mezun olmuştur. Bir süre ticaret sektöründe muhabeseci olarak çalışmış, iki yılı aşan bir süre ile İstanbul Defterdarlığı'nda resmî görev yapmıştır. 1956 yılı sonlarında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İçtimaiyat Enstitüsü'ne Sosyoloji asistanı olarak girmiştir. Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'na asistanlık yapmıştır. 1960'da doktora, 1965'de doçentlik sınavlarını verdikten sonra, 1970 yılında profesör olmuştur.Prof. Dr. A. K. Bilgiseven,sistemli ve metodlu düşünme ve konulara yaklaşmatarzıyla yüksek bir analiz gücünü ilmi kimliğinde taşıyan bir öğretim üyesidir. Derin bir muhakeme kabiliyetini ve sosyoloji ilmine nüfuzunu; hem teorik, hem depratik meseleler üzerinde uygulamış, bir çok sosyolog da görüldüğü gibi çalışmalarında çok disiplinlilik ve disiplinler arası münasebeti ortaya koymuştur. Nitekim, küçük sanayi, sosyal yapı ve değişme, sanayileşmenin sosyal meseleleri, Türk milletinin manevi değerleri, tasavvuf ve laiklik, milli eğitim meseleleri, köy sosyolojisi, eğitim sosyolojisi, metodoloji gibi konular ve meseleler üzerinde derinliğine durmuş, çok sayıda makele ve kitap yayınlayarak sosyoloji alanında çalışanlara ışık tutmuştur.Prof. Dr. A. K. Bilgiseven'in İslâmi inançla sosy-kültürel yapı arasındaki ilişkiyi tarihi açıdan ele alan eserleri ve islâmi kavramlara getirdiği açıklık ve yorum Din Sosyolojisi alanadaki önemli bir boşluğu doldurmuştur.Çok sayıda yayınlanmış eserinde yerleşmiş ve kabul görmüş türkçeyi ısrarla kullanmış,birçok ilim adamınıdan farklı olarak,Batılı kaynaklara eğilirken Doğu'lu bilginleri ve yerli kaynakları da ihmal etmemiştir. Kendisinin yayınlanmış bazı eserleri aşağıdadır."Türkiye'de Küçük Saniyiin iktisadi Ehemmiyeti" (1962), "Yeni Sosyoloji dersleri" (1964), "Adapazarı'nın Sanayileşmesi" (1967), "Maliye Sosyolojisi" (1968), "Cemiyet" (1971), "Sosyolojik Açıdan Tasavvuf ve Laiklik" (1977), "Sosyoloji III" (1980), "Türk Milletinin Manevi Değerleri" (198a4), "Din Sosyolojisi" (1985), "milli Eğitim Stratejimiz Nasıl Olmalıdır" (1986), "Genel Sosyoloji" (1992), "Yugoslavya'da türk Kültürü" (1987), "Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu" (1987), "Köy Sosyolojisi" (1989), "İslamiyetin Kültürel Özellikleri ve İslâmi Kavramlar" (1989), "Türkiye'de Sosyal Çözülme Tehlikeleri" (1990a), "Sosyolojik Açıdan İslâmiyet ve İslâmi Kavramlar" (1992), "Fındıkoğlu Bibliyoğrafyası" (1960), "Eğitim Sosyolojisi" (1992) "Sosyal İlimler Metodolojisi" (1994).