CEMAL


Results for "CEMAL"

Turkish - Turkish dictionary

CEMAL

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Yüz güzelliği.
Ottoman - Turkish Dictionary

CEMAL

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Yüz güzelliği. Fertteki güzellik. * Cenâb-ı Hakk'ın lütuf ve ihsânı ile tecellisi. * Hak ile söylenen doğru söz. * Hüsün. (... Bir cemal sâhibi, dâima hüsn ü cemalini görmek ve göstermek ister. Bu ise, âhiretin vücudunu ister. Çünkü dâimi bir cemâl, zâil ve muvakkat bir müştaka razı olmaz. Onun da devamını ister. Bu da âhireti ister. M.N.)
Islamic Glossary

CEMÂL

(Islamic Glossary) :
1. Güzellik.Kadın ya malı, ya cemâli veya dîni için alınır. Siz dîni için alınız. Malı için alan,malına kavuşamaz. Yalnız cemâl için alan cemâlinden mahrûm kalır. (Hadîs-işerîf-Menâic-ül-İbâd)2. Allahü teâlânın lütuf ve rızâ sıfatı.Allahü teâlâ kıyâmet günü mahşer yerinde, kâfirlere ve günâhı olan mü'minlere, kahr vecelâl, sâlih olan mü'minlere ise lütuf ve cemâl sıfatiyle muâmele edecektir. (Mevlânâ Hâlid-iBağdâdî).3. Zât, yüz.Resûlullah'ın mübârek cemâlini bir kere görmek ve biraz huzûrunda oturmak insanı öylederecelere kavuşturur ki, bunlar başka türlü hiç bir şeyle ele geçmez. (Ebû Tâlib-i Mekkî)4. Çirkinliği gidermek, vakar sâhibi olmak ve şükr etmek için nîmeti göstermek. Çirkinliğe,başkalarının iğrenmelerine, hakâret etmelerine sebeb olacak şeyleri yapmamak, bunlarıgidermek.Cemâl için temiz, güzel giyinmek mübahdır. Bunun için bulunduğu yerde âdet olanşeylerden haram olmıyan en iyilerini kullanmak lâzımdır. Gösteriş ve öğünmek için nîmetigöstermek, cemâl olmaz, kibir (büyüklenmek) olur. Nefsin zaîf, azgın olduğunu gös terir.(Seâdet-i Ebediyye)
Ottoman - Turkish Dictionary

CEMAL-İ BÎ-MİSAL

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Misâli, benzeri olmayan güzellik. (Bak: Celâl)
Ottoman - Turkish Dictionary

CEMALULLAH

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Allah'ın cemâli.CEMAM : Rahat olmak. Dinlenip yorgunluğu gidermek. İstirahat etmek.