DİN SOSYOLOJİSİ [İng. Sociology of Religion]:


Results for "DİN SOSYOLOJİSİ [İng. Sociology of Religion]:"

Sociological Dictionary

DİN SOSYOLOJİSİ [İng. Sociology of Religion]:

(Sociological Dictionary) :
Klasik sosyologların bir çoğu din müessesesinin analizi üzerinde çalışmışlardır. Bunlar arasında bilhassa Weber ve E. Durkheim zikredilebilir.E.Durkheim'in dinmüessesesine bakış toplumun bütünleşmesinde dinin fonksiyonel bir parça olmasından kaynaklanmaktadır. Dinin bütünü tamamlayan fonksiyonel bir parça olması, onun toplumdaki sosyal tesirlerini ortaya koymaya yetmemektedir. Çünkü, din, ahlâk, ekonomi, psikoloji ve sosyoloji ile ilgili konuları bir ölçüde şekillendiren bir sosyal müessesedir. Dinin sosyal boyutu dar bir açıdan değerlendirilmemelidir. Durkheim'deki bu eksik bakış açısını Z. Gökalp (Bkz. Gökalp, Z.) tamamlamakta ve dine geniş kapsamlı bakmaktadır.M. Weber ise, değişik din ve inancın sosyal değişme ve kalkınma üzerinde farklı etkileri olduğuna işeret etmektedir. Nitekim Protestan ahlâkının ekonomik gelişmedeki rolü buna örnektir.Bazı sosyologlar dadin müessesesini ve dinin fonksiyonunu toplumların sadece belirli dönemlerinde kabul etmekte -A. Comte'da olduğu gibi-dirler. Ona göre teolojik dönem sonrası meta-fizik ve pozitif dönemlerde din adetâ kaybolmaktadır. K. Marx gibi dini bir üst yapı kurumu olarak görüp onu reddeden düşünürler de vardır.Din sosyolojisinin ana hareket noktası,dine sosyal bir boyuttan bakarak, inaç ile sosyo-kültürel yapı arasındaki ilişkiyi yoklamaktır. ayrıca, sosyal değişme sürecinde din müessesesine bakış da, din sosyolojisinin kapsamı içindedir. Dinin değer hükümlerini, davranışları, ahlâk, örf ve âdetleri yönlendirici özelliği, onun sosyolojik bakımından ele alınmasını gerekli kılmaktadır. din sosyolojisi sosyolojinin bir alt disiplinidir. (Bilgiseven, A. K., 1985, O'Dea, T.F., 1976, Weber, M., 1965, Wach, J., 1962)