DEMOKRASİ [İng. Democracy] (Demos=halk, Kratos=kuv


Results for "DEMOKRASİ [İng. Democracy] (Demos=halk, Kratos=kuv"

Sociological Dictionary

DEMOKRASİ [İng. Democracy] (Demos=halk, Kratos=kuv

(Sociological Dictionary) :
Millet işlerinin görülmesi için gerekli siyasi kurumları tespit etme ve bu kurumların işleyişini sağlayan kanunları yapma yetkilerini halkın elinde bulunduran rejimin adıdır. Halkın kendi kendisini idare etmesidir. Halk yetkilerini kullanırken ya doğrudan ya da temsili olarak davranır. Antik Demokrasilerde site yönetiminde kadınlar ve köleler hariç daha ziyade doğrudan doğruya bir yönetim sözkonusu idi.Demokrasilerdedaha çok geçerli olan temsili s stemdir. Yeni çağ demokrasilerinde bu dikkati çekmektedir. Hz. Peygamberin Veda Huutbesi, İngiltere'de Magna Carta hareketi amerikan ağımsızlık savaşında yayınlanan 1776 tarihli bağımsızlık Beyanamesi, Fransız İhtilâlinin doğurduğu sonuçlar demokrasinin gelişmesine hız katmıştır. Zaman zaman Avrupa'da demokrasi dışı akımlar güç kazanmışsa da demokrasi insanlığın en üstün yönetim rejimi olarak dikkati çekmektedir. 1980'li yılların sonlarında Sovyetler Birliği'nin isim değiştirmesi ve Doğu Blokunda demokrasi ve milliyetçilik rüzgarlarının esmesi, dünya çapında demokrasiye güç katmıştır.Demokrasi bir fazilet rejimidir. İktidar ve muhaleet, siyasi partiler seçimle teşekkül etmiş meclis, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Teşkilâtlanma, serbest teşebbüs, din ve vicdan,seyahat,basın yayın ve düşünce hürriyeti demokrasinin güç kaynaklarıdır.Demorasi bir devletin otoritesi altında yaşayan bütün kişilerin renk, cinsiyet ve etnik fark gözetilmeksizin, iradelerinin gerçek ve serbest belirtilmesi ile tecelli eder. Demokrasi bir zümre veya sosyal grup egemenliği değildir. Demokrasi önceden belirli, tespit edilmiş, çoğu kere kuvvetler ayrılığına dayalı belirli kurallara sahip yaşama tarzıdır.Demokrasiyle sağlanan hürriyetlerin de sınırları vardır: Hürriyetlerin kötüye kullanılması yasalarla düzenlenir. Demokrasiyi yıkma hürriyeti ise kabul edilemez. İslâm ve demokrasi birbirine zıt kavramlar değildir. Özellikle Türk Tarihi demokrasi örnekleriyle doludur. Osmanlı yönetimialtında Türk ve Müslüman olmayanlara tanınan haklar, o çağlarda bunun en büyük delilleridir.Demokrasi temel hak ve hürriyetlerin teminatıdır. Mecut siyasî ve idarî sistemler içinde en az mahzurlu olanıdır. (Türk ansiklopedisi C. 13, Başgil, A. F., 1942)