Din.


Results for "Din."

Philosophical Dictionary

Din.

(Philosophical Dictionary) :
(Os. Din, Fr., Al., İng. Religion, İt. Religione) İnanca dayanan doğaüstü tasarımlar sistemi... ilk insanlar, önce, kendi kişiliklerinin dışında her yönde beliren yaygın bir güç gördüler ve bu güce mana adını verdiler. Daha sonra manayı cisimleştirip totem adını taktılar. Çeşitli topluluklarda (klan) en çok mana toplayıcı sayılan totem değişiyor kimi yerde bir bitki, kimiyerde bir hayvan totem sayılıp kutsallaştırılıyordu. Mananın kişileştirilmesi, giderek, canlıcılığı (animizm) meydana getirdi. Doğada insanın ruhuna benzer ruhlar bulunduğuna inanıldı. Daha sonra mana'da bir düzen ilkesi sezildi. Topluluklar için gerekli olan düzan, din kurumunu zorunlu kılıyordu. Mana'nın kişileştirilmesi, giderek, canlıcılığı (animizm) meydana getirdi. Doğada insanın ruhuna benzer ruhlar bulunduğuna inanıldı. Daha sonra mana'da bir düzen ilkesi sezildi. Topluluklar için gerekli olan düzün din kurmunu zorunlu kılıyordu. Mana'nın kişileştirilmesi, her bakılan yerde görülmesini sağladı ve çoktanrıcılık doğdu. Tanrıların sayısı otuz beş bine varıncaı onları da düzenlemek ve yönetmek gereği duyuldu ve bir tanrılar tanrısı(tektanrı) düşünüldü. ancak ilk tektanrıcı dinlerde, örneğin Yahudilikte tektanrı, iki kişilikle (Elahim ve Yehova) belirdi. Bu ikicilik, iyilik-kötülük, merhamet-şiddet, yoksulluk-zenginlik karşıtlığını kapsıyordu. Bu ikilik, isa'nın Hıristiyanlığıyle Muhammed'in Müslümanlığında giderilmeye çalışıldı. Tapma biçimleri, sosyal evrime uygun bir gelişmeyle şu evrelerden geçtiler: Fizik güçlere tapmak, yıldızlara tapmak, putlara tapmak, kaşıt ilkelere tapmak, büyük yargıca tapmak, evrene tapmak, evrenin ruhuna tapmak, büyük işçiye tapmak... Çağımızda yaşayşan bir melyar altı yüz milyon insanın beş yüz otuz milyonu Hıristiyan, beş yüz milyonu putatapar, on milyonu Brahmanist, yüz milyonu putatapar, on milyonu Yahudidir. Bütün bu dinleri insanlık sevgisi içinde kaynaştırmak çabaları tasavvuf ve masonlukla belirmiştir. İsa'dan sonra III. yüzyılda İranlı Mani (216-276), bütün dinlerin bireşimin yapar insanları tek dinde toplamayı denedi (Manişeizm). Rousseau (1712-1778), XVIII. yüzyılda, Fransız devrimcilerinin 1974) yılında gerçekleştirmeye çalışıp başaramadıkları bir uygarlık dini önermişti. Daha sonra auguste Comte (1798-1857) yeni bir insanlık dini deüşledi... En ilkel dinlerden en gelişmiş dinlere kadar bütün dinlerin ortak temaları şunlardır: Kurban, dua, yasalara saygı, ciza ve armağan, bayram, kendinden geçiş (cezbe) ve bu ilkeleri kanıtlayıcı masallar... İlkin insanların ölüm ve yok olma korkularının avuntusu olan din, giderek, yoksulluklarının avuntusu olan din, giderek, yoksulluklarının avuntusu olmuştur. Gerçektke, günlük yaşamdaki egemen güçlerin insan zihninde doğaüstü biçimlere dönüştüğü yansımalarından ibaret bulunan din, yüzyıllar boyunca, egemen sınıfların egemenliklerini sürdürebilmek için çok etkili bir araç olarak kullanılmış bulunmaktadır. bzk. Metafizik, Düşüncecilik, Yansı Kuramı, Hıristiyanlık, Müslümanlık, Yahudilik, Gizemcilik, Tanrıbilim, Tanrıcılık, Teodise, Tanrıtanımazlık, Nedentanrıcılık, Doğal Din.