EHL-İ SÜNNET


Results for "EHL-İ SÜNNET"

Ottoman - Turkish Dictionary

EHL-İ SÜNNET

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
f. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) söz ve hareketlerine şüphesiz, kat'i ve sağlam delillerle uyan. Sahabe ve onlara tâbi' olanların mezhebi ve o mezhepte olan. Bunların muhaliflerine "ehl-i bid'a" veya "fırak-ı dâlle" denir.
Islamic Glossary

EHL-İ SÜNNET

(Islamic Glossary) :
Îtikâdda (inanılacak şeylerde) ve yapılacak işlerde Peygamber efendimizin ve O'nunEshâbının (arkadaşlarının) ve sonra gelen müctehid İslâm âlimlerinin yolunda bulunanmüslümanlar, sünnîler.Resûlullah efendimiz, ümmetinin başına gelecekleri bildirirken; "Benî İsrâil yetmiş ikikısma ayrıldı. Ümmetim de yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan yalnız birikurtulacak, diğerlerinin hepsi Cehennem'e gidecektir." Eshâb-ı kirâm bunu işitince, "Ohangisidir yâ Resûlallah!" dediler. "Benim ve Eshâbımın yolunda olanlardır" buyurdu. İslâmâlimleri, bu hadîs-i şerîfte bildirilen tek kurtuluş fırkasının Ehl-i sünnet olduğunu bildirdiler.(Abdülhak-ı Dehlevî, İmâm-ı Rabbânî)Ehl-i sünnet olanlar bugün dört mezhebde toplanmış olup, bunlar: Hanefî, Mâlikî, Şâfiî veHanbelî mezhepleridir. (Tahtâvî)Ehl-i beyti (Peygamber efendimizin soyundan gelenleri) sevmek, Ehl-i sünnetinsermâyesidir. (Abdülhakîm Arvâsî)Ehl-i sünnete uymadan kurtuluş imkânsızdır. (İmâm-ı Rabbânî)
Islamic Glossary

Ehl-i Sünnet Âlimleri

(Islamic Glossary) :
İnanılması lâzım olan din bilgilerini Eshâb-ı kirâmdan (Peygamber efendimizinarkadaşlarından) doğru olarak öğrenip, kitablara yazan ve Ehl-i sünnet îtikâdında olan İslâmâlimleri.Ehl-i sünnet âlimlerinin yolunda gitmedikçe, kurtuluş olamaz, seâdete kavuşulamaz.(İmâm-ı Rabbânî)Akıllı ve ergenlik çağına ulaşan her erkek ve kadının birinci vazîfesi, Ehl-i sünnetâlimlerinin yazdıkları akâid bilgilerini (îmân bilgilerini) öğrenmek ve bunlara uygun olarakinanmaktır. (İmâm-ı Rabbânî)Cüneyd-i Bağdâdî, Sırrî-yi Sekatî, Fudayl bin Iyâd, İbrâhim bin Edhem, Şâh-ı Nakşibend,Ubeydullah-ı Ahrâr, Abdülkâdir-i Geylânî, Ahmed Rufâî, Ahmed-i Bedevî, İmâm-ı Rabbânîgibi tasavvuf büyükleri aynı zamanda Ehl-i sünnet âlimidirler. (S. Abdülhakîm bin Mustafâ)
Islamic Glossary

Ehl-i Sünnet Îtikâdı

(Islamic Glossary) :
Peygamber efendimizin veEshâb-ı kirâmın (arkadaşlarının) ve onların yolunda bulunanİslâm âlimlerinin bildirdikleri doğru îtikâd, inanış.Ehl-i sünnet îtikâdında olmayan din adamlarının yazılarını okuyanın kalbi kararır.(Süleymân bin Cezâ)Kalbe gelen bütün keşifleri, hâlleri bize verseler, fakat kalbimizi Ehl-i sünnet îtikâdı ilesüslemeseler, kendimi mahvolmuş ve hâlimi harâb bilirim. Bütün harâblıkları, felâketleriüzerime yığsalar, lâkin kalbimi Ehl-i sünnet îtikâdı ile şereflendir seler, hiç üzülmem.(Ubeydullah-ı Ahrâr)Ehl-i sünnet îtikâdından hardal tânesi kadar ayrılanla sohbet, arkadaşlık, öldürücü zehirdir.(İmâm-ı Rabbânî)Ehl-i sünnet îtikâdında olmayan hiç kimse evliyâ olamamıştır. (İmâm-ı Rabbânî)Ehl-i sünnet îtikâdı sana önce lâzım olan,Yetmiş üç fırka var amma, Cehennemlik geri kalan,Müslümanlar hep sünnîdir, cümlenin reîsi Nu'mân,Cennet ile müjdelendi, îmânda bunlara uyan.(İmâm-ı Rabbânî)
Philosophical Dictionary

Ehl-i Sünnet.

(Philosophical Dictionary) :
(Fr. Orthodoxie). İslâm felsefesinde sadece Kur'an ve Peygamber sözlerine uyan ve onların salt buyrukların dan başka hiç bir yorum tanımayan akım. Örneğin eş'ar'lik ve mâtüridilik öğretileri ehl-i sünnet akımı içindeyer alabilirler. Özellikle es'arilik düşüncesi salt inana dayanır ve aklın hiç bir zaman gerçeğe uluşamayacağını savunur.