EMEK ARZI


Results for "EMEK ARZI"

Dictionary of Economics

EMEK ARZI

(Dictionary of Economics) :
Çalışmak üzere sunulan emek miktarı. Kapitalizmle birlikte insanın çalışma gücü de netalaşmıştır. Yani belirli bir fiyattan alım satım konusu olan herhangi bir mal durumuna gelmiştir. Bunun nedeni işçilerin, yani emek gücünden başka satacakşeyleri olmayan insanların ortaya çıkışıdır. Böyle olunca herhangi bir mal gibi emeğin de arzı, talebi bir fiyatı (ücret) vardır. Emek arz ve talebi bu fiyatın fonksiyonudur ve emek piyasası da bunların dengesini sağlar. Emek gücünün sahibi olan insan rasyonel hareket eden bir varlıktır. Burada rasyonellikten insanların işgücü arzını yaparken, çalışmanın getireceği gelir ile külfet arasında kendisine maksimum tatmini sağlayacak bir bileşimi seçtikleri kastedilmektedir: Çalışma süresi uzadıkça gelir artar. Ama o arada bir yandan çalışmanın verdiği sıkıntı artar (çalışmanın zahmetli ve sıkıntılı bir iş olduğu kabul edilmektedir) öte yandan boş zamanın alternatif maliyeti yükselir. (Boş zamanın kişinin gözündeki değeri, boş zaman azaldıkça artar). Dolayısıyla belirli bir emek arzı miktarında toplam tatmin maksimum olur. Bu noktanın ötesinde hem çalışma arzının artırılabilmesi, hem detatmin maksimizasyonunu; sürebilmesi için birim gelir düzeyinin yükseltilmesi, yani ücretlerin artırılması gerekir. Bu klasik ve neoklasik emek arzı yaklaşımının özüdür. Burada reel ücretler arttıkça emek arzı artar, reel ücretler azaldıkça emek arzı kısılır. Bu hipotez klasik, neoklasik ve yeni klasik iktisat yaklaşımlarının temellerinden birini oluşturur. Keynesçi yaklaşıma göre ise, emek arzı reel ücretlerin fonksiyonu değildir, çünkü mevcut kurumsal çerçevede bu mümkün değildir: Ücretler belli bir dönem geçerli olan toplu sözleşmelerle saptanmaktadır. Burada, fiyatlar değişiyorsa reel ücretleri önceden öngörmek imkansızdır. Ayrıca Keynes işsizlerin cari ücret düzeyinde emek arzettiklerini, böyle durumlarda ücret düzeyini artırmadan da emek arzının çoğalmasının sağlanabileceğini belirtmiştir. Ayrıca fiyat artışından daha az nominal ücret artışı yoluyla reel ücret azaltılmasına işçilerin tepki göstermeyebileceklerini belirtmiştir. Emek arzını etkileyen öteki unksurlar nüfus, aktif nüfus (çalışabilir durumdaki nüfus) ve işgücüne katılma oranıdır. Sözgelimi son yıllarda özellikle ABD ve Avrupada kadınların işgücüne katalım oranının yükselmesi emek arzının yükselmesine neden olmuştur.
Dictionary of Economics

EMEK ARZI

(Dictionary of Economics) :
Toplam nüfus içerisinden, ekonomik faaliyetlere katılmak isteyenlerin sayısıdır. Emek arzı, nüfusa, bu nüfus içerisinde çalışmak isteyenlerin sayısına ve bu kişilerin çalıştıkları saat sayısına göre farklılık gösterir.