ETNİK GRUP [İng. Group]:


Results for "ETNİK GRUP [İng. Group]:"

Sociological Dictionary

ETNİK GRUP [İng. Group]:

(Sociological Dictionary) :
Etnik grup bir sosyal gruptur. Ancak, her bir sosyal grup, etnik grup değildir. etnik grup, daha ziyade kültürel şartlara göre teşekkül etmiş bir gruptur. Bir etnik grubun meydana gelmesinde kültürü oluşturan unsurlardan sadece biri -mesalâ dil-yeterli değildir. Ana kültür kalıbından dinde, dilde, örf ve âdetlerde, edebiyatta, mimarîde, musikîde, anlâk anlayışında, kısaca sosyal hayatın her bir parçasında veya çoğunda farklılık söz konusu olmalıdır. Etnik grup; ortak kollektif şuur, farklı tarih, örf-adet ve inançlardan kaynaklanır. (Mann, M. Macmillan, 1983)Etnik grup, kültürel açıklama gerektirir ve kültürel değerlere endeksli bir kavramdır. Irkî gruplar ise, biyolojik, genetik açıklaamalara ihtiyaç duyurur ve biyolojik özelliklere endekslidir. (Goodman, 1992, Jary, D. and J., 1991)Etnik grup, kültürün bir çok unsurunda ana kültür kalabından farklılıklara dayanmasına rağmen, onu dışa kapalı bir sosyal grup olarak da düşünemeyiz. Günümüzde etnik gruplar endojen olmaktan çok eksojen yani dışa açıktırlar.Etniklik ve etnik grup, çeşitli alt kültür özellikleriyle karıştırılmamalıdır. Etnik grubun mutlak olarak bir milliyete özdeşleştirilmesine de ihtiyaç yoktur. Etnik farklılıkların keskin olduğu ülkelerde, nüfusun coğrafî hareketliliği zayıflar, karşılıklı evlenmeler son derece azalır, mabet ve kabristan farklılaşır, ticaret hakkı ve tapu bazılarına kapalı hale gelir. (Erkal, M. E., 1993)Etnik grubun oluşmasında dış göçlerin, ülkeler arası coğrafî hareketliliğin, işgücü ihracının önemli payı vardır. Nitekim, gelişmekte olan bir çok ükleden yabancı kaynaklı işgücü, misafir işçi olmaktan çıkmış o toplumun ayrılmaz bir parçasıhaline gelmiş ve o yapıda etnik gruplaşmıştır. Hatta günümüzde bu grupların, etnik azınlık sayılıp sayılmayacağı milletlerarası kurulularda tartışılmaktadır. (European Council, 1991)Kavram, kaynağı itibariyle Batı toplumlarının sosyal yapılarından kaynaklandığı için aynı özelliklerle bunuTürkiye'de tartışmak kavram anarşini arttırmaktadır. Adetâ, birbirinden farlı din gibi değerlendirilebilen mezhepler, Batı toplumlarında etnikleşmeye sebep olabilmektedir. Osmanlı'da Türkiye Cumhuriyeti'ne geçen sosyal yapımızda, etnik grupların karşılığını dinî azınlaklar teşkil etmektedir.Etnik gruplara örnek olarak, hem İngilizce ve Fransızca konuşan, hem de kültürleri, farlı olan Kanadalılar, Belçika'da Valonlar ve Flamalar, kuzey İrlanda'nın katolik ve Protestanları, Malezya'nın Çinli ve Malaylıları Bulgaristan'daki Türkler, Kerkük'teki Türkmenler, Fransa'da Katalanlar, Kanada'nın Quebec eyaletinde yaşayanlar ele alınabilir.Ayrıca, nüfusunun yüzde 65'e yakını göçmen kaynaklı nüfus olan ABD'de bir çok etnik ve ırkî gruba rastlanmaktadır. ABD gerçeği düyada fzala benzeri olmayan kendine has bir rnektir. (Erkal, M.E., 1994) bu etnik ve ırkî grupların ortak şemsiyesi "Amerikalı" olmaktır. ABD'nin etnik yapısı ile Türkiye'nin etnik yapısı arasında hiç bir benzerlik yoktur.