FEODALİTE [İng. Feudality]:


Results for "FEODALİTE [İng. Feudality]:"

Sociological Dictionary

FEODALİTE [İng. Feudality]:

(Sociological Dictionary) :
Feodalite, Ortaçağın Batı ve Orta Avrupası'nda yaşayan sosyo-ekonomik bir düzeyinin ismidir. Batı'ya özgü olan bu düzen, serf-senyör tabakalaşması ilişkilerine dayınır. Bu yapı içide serflerin bütün sosyal ve ekonomik hakları ellerinden alınmış, meslekî ve coğrafî hareketlilikleri ortadan kaldırılmıştır. Herhangi bir serf bir başka malikâneye geçemez, senyörden izin almadan istediği gibi evlenemez, senyör hem toprağın, hem de serfin sahibidir. Senyörün siyasî muhtariyeti vardır. Para, basmak, ordu kurmak, yargı ve yasama yetkisine sahiptir. Kısaca feoalite kendine has özellikleri olan bir hukukî sistemdir. Bu sisteme servaj sistemi de denir.Feodal ilişkilerin zayaflaması ve toprağa balğlığın azalması sonucunda senyörlerin askerî ve siyasî güçlerini yitirmeleri zamanla feodalitenin zayıflamasına ve etkinliğini kaybetmesine sebep olmuştur. Büyük toprak sahipliği otorite ve prestij kaynağı olmaktan çıkmıştır.Bu sistem bütün insanlık tarihi için genelleştirilemez. Osmanlılarda merkezin otoritesinin zayıflamasıyla dirlik sisteminde zamanla ortaya çıkan bozulma ve yozlaşma feodaliteye benzetilemez. (Cin.H., 1978, öksüz, E., 1980, Kurtkan, A., 1977)