GÖKALP, Ziya [1876-1924]:


Results for "GÖKALP, Ziya [1876-1924]:"

Sociological Dictionary

GÖKALP, Ziya [1876-1924]:

(Sociological Dictionary) :
Büyük düşünürü ve sosyoloğu Z. Gökalp 1876'da Diyarbakır'da doğdu. Aynı şehirde evi halen müze olan bu büyük düşünürümüz, sadece bir üniversite hocası değil, aynı zamanda millet meclisinde mebus, yazar ve fikir adamıydı. Üstün bir tahlil ve tasnif gücüne, ikna ve telkin kabileyetine sahip bulunan Z. Gökalp, sosyologluğunun yanısıra, edebiyatçılığıyla da dikkat çekmiştir. Kendisi gereksiz ve hele mesajsız konuşmayı ve yazmayı sevmeyen, tevazu sahibi, insanî ihtirasların üzerine çıkabilmiş bir ilim adamıydı. Yakup Kadri onun için "günlük politikanın üzerine, çıkar ve yüksek düşünürdü" demiştir. (Yağmurdereli, Z., 1982) Millî mücadelenin başarılı olacağına inancı kesindir. Yahya Kemal O'nun için "Diyarbakır'ın harika olan bir oğlu istikbâlin hayal edilen binasını kuran dev bir mimardır. O, nun için "Diyarbakır'ın harika olan bu oğlu istikbalin hayal edilen binasını kuran dev bir mimardır. O, ilk müslümanlar gibi mütedeyyin (dinar), ilk Türkler gibi bâni (kurucu, yapıcı) idi" demiştir. (Yahya Kemal, 1969) Gökalp'in ölümü üzerine yeni Yahya Kemal'in şu sözleri dikkat çeker: "Zira Bey'in bir radyum olan dimağı söndüğü günden beri vatandaki ilimde karanlık vardır." Peyami Sefa ise şöyle demektedir: "O mücerret bir sosyoloji değil, Sakarya'yı kazanan, Lozan'ı yaratan, Ankara'yı yapan canlı fikirdir.. Tenkit edilebilir, fakat imha edillemez. O Türk milletinin öz ifadesidir." (Safa, P. 1939)Fikirleri arasında yer alan hususları başlıklar halinde ele alalım: Sen ben yok biz varız. Avrupa kafalı, Türk kalpli olmalıyız. Ferdî mülkiyet içümaî (sosyal) menfaatlere hâdim olduğu müddetçe meşrudur. Fert ve toplum menfatleri birbirine paraleldir. Aşırı liberalizme karşı yerli saniyiye korumacı politikalar uygulanmalı, gümrük duvarları indirilmemelidir. İnsanî şapsiyetimiz, bedenimizde değil, ruhumuzdadır. Maddî özelliklerimiz ırkımızdan geliyorsa, manevî meziyetlerimiz ise, terbiyesini aldığımız cemiyetten geliyor. Bir fert, hangi cemiyetin terbiyesini almışsa, onun mefkuresine hizmet eder. Türk olmak için, yalnız Türk kanı taşımak, Türk ırkından olmak kâfî değildir. Herşeyden evvel Türk harsı (kültürü) ile terbiye görmek ve Türk mefkuresi için çalışmak şarttır. Dedelerimin bir Kürt veya Arap muhittinden geldiğini anlasaydım, yine Türk olduğuma hüküm vermekte tereddüt etmeyecektim, çünkü milliyetin terbiyesi istinad ettiğini de; içtimaî tetkiklerimle anlamıştım. (Göksel, A. N., 1950)Gökalp, Fransız düşünür ve sosyologlarından bilhassa E. Durkheim'dan etkilenmiştir. Her ikisi de buhranlı dönemlerin sosyologlarıdır. Gökalp'deki "Kültür" ve "medeniyet" ayırımı kendisinin orjinal yanıdır. Durkheim'in görüşleri Fransız İhtilâlinin tezleri üzerine kurulmuştur. Gökalp, Durkheim gibi mücerret (soyut) bir kollektif şuur peşinde değildir. Kollektif şuur millet gerçeği ile Gökalp'de somutlaşır. Kollektif şuur ferdî şuurların basit matematik toplamı değildir. Büyük Adam Sosyolojisine önem verir. Gökalp'de mana derinliği vardır. O, dine, sosyal sistemi tamamlayan fonksiyonel bir araç gözüyle bakmaz. Din sosyal hayatı etkileyen, düzenleyici bir sosyal müessesedir. ( Freyer, H.; 1968)Z.Gökalp diğer bir çok aydın gibi, önce Osmanlıca ve İslâkcı görüşlerin bir sonuç vermediğini görünce, Tükçülüğe sarılır. "Türkleşmek, İslâmlamak ve Muasırlaşmak" hem Z. Gökalp'in önemli bir senteziri, hem de bir kitabının ismidir. Bunun yanısıra Tük Töresi, Türkçülüğün Essaları, Türk Medeniyeti Tarihi, İlmî İçtima gibi eserleri bulunan Z. Gökalp'in önemli bir sentezidir, Hem de bir kitabının ismidir. Bunun yanısıra Türk Töresi, Tükçülüğün Esasları, Türk Medeniyeti Tarihi, İlmî İçtima gibi eserleri bulunan Z. Gökalp'in folklor, Türk sanatı, Kürt aşiretleri üzerine tetkikler gibi çalışmaları da vardır. Musikî anlayışı ise, tenkitler çekmitir. (Fındıkoğlu, Z. F. 1971, Korkmaz, A., 1988, Tolga, O., 1949)