GECEKONDU [İng. Shanty]:


Results for "GECEKONDU [İng. Shanty]:"

Sociological Dictionary

GECEKONDU [İng. Shanty]:

(Sociological Dictionary) :
Hızlı ve düzensiz şehirleşmenin görüldüğü yörelerde ortaya çıkan kamuya veya özel şıhıslara ait tapulu arazide kısa sürede yapılabilen, alt yapısı yetersiz bir konut tipidir. Şehirlerin saçak bölgelerinde dikkati çeken ve yeni şehirli denen, iş göçe konu olmuş insanların barındığı ve konut açığının da tahrik ettiği bu yapılaşma, fizî alanda bozukluklar doğurmaktadır Plânsız bu yapılaşma turuzmi de baltalamaktadır.Gecekondu ve köylü ne de şehirli olamayan bir özelliği de yansıtmaktadır. Gecekondularda yaşayan yeni şehirli nüfuz, istihdam, altyapı ve çocukların eğitim ve öğretim imkânlarını geliştirdiği oranda çevreye uyumu artmakta ve tekrar geri dönüş eğilimleri zayıflamaktadır. Gecekondu nüfusunda şehir hayatının ilişki düzenine, tüketim kalıplarına ve modaya karşı bir tepki görüldüğünden tepkici davranışlar ve siyasî tercihler ön plâna çıkmaktadır.Bir çok ülkede görüldü gibi ülkemizde de büyük şehir bölgeleri haline gelmiş olan bir çok ilimizde gecekondulaşmaya rastlanmaktadır. Bazı illerimizde gecekondu nüfus yarı yarıya duruma gelmiştir.Gecekondulaşmayla hızlı şehirleşme ve iç göçler arasında yakın bir bağ bulunmaktadır. (Bkz. Şehirleşme, İç Göç) İç göçler ve gecekondulaşma üzerinde kan davalarının, ekonomik sebeblerin ve terör olaylarının da tesirleri bulunmaktadır. (Türkdoğan, O., 1977, Erkal, M. e., 1995)Gecekondu bölgelerindekıra özlem kadar, şehre çeşitli şekillerde tepki de görülmektedir. Gecekondularda yaşayan nüfusun hanehalkı sayısı (5.4) Türkiye ortalaması olan 4.2'den yüksektir. Gecekondu nüfusunun şehir nüfusu içindeki payı gederek artmış, 1955'de bu oran % 4.7 iken 1990 da % 33.9 olmuştur. Gecekondu nüfusu, kırsal alanla da ilişkisini sürdürmekte olan, yer yer cemaat tipi teşkilâtlandığı tartışılan, şehirle bütünleşmede tampon bölge ve kurum olarak düşünelen, bazı durumlarda marjinal nitelik taşıyon bir nüfustur. (GÖkçe, B., 1996)