HECKSCHER-OHLIN MODELİ


Results for "HECKSCHER-OHLIN MODELİ"

Dictionary of Economics

HECKSCHER-OHLİN MODELİ

(Dictionary of Economics) :
İsveçli iktisatçı Heckscher (1879-1952) ile öğrencisi Ohlin (1899-1979 tarafından geliştirilen ve uluslararası ticareti açıklamaya yönelik model. Bu modele göre ülkelerde faktör fiyatları farklıdır. Dolayısıyla ülkeler malları farklı maliyetlerle üretilirler. Maliyet farkının nedeni faktör fiyatlarının frklı oluşu, faktör fiyatlarının farklı oluşunun nedeni de faktör miktarlarının farklı oluşudur. Emek unsuru bol olan ülkede, emek ucuzdur, dolayısıyla emek-yoğun malları da bu ülke daha ucuza üretir. Böyle olunca ülkelerin kendilerinde ucuz faktörleri daha çok kullanan malların üretiminde uzmanlaşmaları halinde bundan tüm ülkeler kazançlı çıkar.Bu teorim birçoık teste tabi tutulmuştur. En ilginç test ise Leontiefn ABD ekonomisin bu teorem açısından incelediği çalışmasıdır. Çünkü bu çalışmada ABD ihracatı emek yoğun ithalatı ise sermaye yoğun bir ülke olarak çıkmıştır. Oysa Heckscher-Ohlin teorimine göre tersinin çıkması gerekirdi. Sonradan Leontiefin bu çalışmada izlediği yolun hatalı olduğu, dolayısıyla yanlış olanın teori değil, Leontiefi çalışması olduğu öne sürülmüştür. (Leontiefin çalışması bir ABDli iºçinin öteki ülkelerdeki iºçilerden üç kat daha verimli olduğu varsayımına dayalıydı. Bu noktadan eleştiriye uğramıştır. Heckscher-Ohlin teoremi halen üniversitelerde iktisat öğretiminde önemini ve yerini korumakta, klasik dış ticaret teorisinin Ricardonun karşılaştırmalı üstünlük teorisi ile birlikte esasını oluşturmaya devam etmektedir.
Dictionary of Economics

HECKSCHER-OHLIN MODELİ

(Dictionary of Economics) :
Uluslararası ticareti, üretim faktörlerinin ülkeler arası dağılımındaki oransızlık ile açıklayan teoridir. Her ülke farklı oranlarda üretim faktörlerine sahiptir. Uluslararası ticarette, herhangi bir ülkenin sahip olduğu üretim faktörlerinin, o ülkenin hangi sektörlerde karşılaştırmalı üstünlük kazanacağını belirlemektedir. Yani, sermaye bakımından zengin olan ülke, sermaye-yoğun, emek yönünden zengin olan ülke ise emek-yoğun malları ihraç edecektir.