HUZUZÂT-I NEFSÂNİYE


Results for "HUZUZÂT-I NEFSÂNİYE"

Ottoman - Turkish Dictionary

HUZUZÂT-I NEFSÂNİYE

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Nefse hoş gelen şeyler.