KOLLEKTİF ŞİRKET


Results for "KOLLEKTİF ŞİRKET"

Dictionary of Economics

KOLLEKTİF ŞİRKET

(Dictionary of Economics) :
Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında çalıştırmak amacı ile gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış olan şirket. Ortak sayısı sınırlandırılmamış olmakla birlikte, sorumlulukların sınırsız olması nedeniyle, kollektif şirketlerde ortak sayısı genellikle fazla değildir. Tüzel kişiler kollektif ortaklığa hissedar olamaz. Kollektif şirket yazılı bir sözleşme ile kurulur. Şirketin kurucuları şirket sözleşmesinin noterlikte onaylanmış bir örneğini onay tarihinden itibaren 15 gün içnde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret siciline vererek, ºirketin tescilini talep eder. Sözleşmede aksine hüküm yoksa ortaklardan her biri şirketi yönetmeye yetkilidir. Şirket sözleşmesinde yer alması zorunlu konular şunlardır: Ortakların adı-soyadı, ikametgahları, uyrukları, şirketin kollektif olduğu, şirketin ticaret unvanı ve merkezi, şirketin mevzuu, her ortak tarafından taahhüd edilen sermaye miktarı, şirketi temsile yetkili kişilerin adları ve imza yetkisini nasıl kullanacağına ilişkin bilgi. Bunların dışında ortaklar, şirket sözleşmesine diledikleri hususları koyabilirler.
Dictionary of Economics

KOLLEKTİF ŞİRKET

(Dictionary of Economics) :
İki veya daha fazla kişinin biraraya gelerek kurdukları ve borçlularına karşı sınırsızca sorumlu olmak için anlaşarak kurdukları şirkete kollektif şirket denilmektedir.Kollektif şirketler sözleşme ile ve sadece özel kişiler tarafından kurulabilirler.Tüzel kişiler bu şirkete katılamazlar.