Kiyetizm.


Results for "Kiyetizm."

Philosophical Dictionary

Kiyetizm.

(Philosophical Dictionary) :
bkz. Sekincilik.