MATURİDÎ


Results for "MATURİDÎ"

Ottoman - Turkish Dictionary

MATURİDÎ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Mâturidi Mezhebi ve bu mezhebden olan. Semerkand şehrinin Mâturid köyünden olan Ebu Mansur-u Mâturidi'yi (Hicri: 280-332) itikadda imam olarak kabul edenler. Amelde Hanefi Mezhebinden olanlar, itikadda Maturidi mezhebindendir. Çünkü bu Zât, Ehl-i Sünnet itikadına muhalif görüşleri, eserleri ile reddederek ıslâh etmiştir.
Islamic Glossary

MÂTÜRÎDÎ

(Islamic Glossary) :
1. Ehl-i sünnetin (Peygamber efendimiz ve Eshâbının yolunda olanların) îmânla ilgilibilgilerde tâbi olduğu iki imâmından biri. Ebû Mansur-ı Mâtürîdî.İmâm-ı Mâtüridî'nin kendisinin ve babasının ismi Muhammed'dir. Ebû Mansûr künyesiylebilinir. Semerkand'ın Mâturîd kasabasında doğduğu için Mâtürîdî diye meşhûr oldu. Doğumtârihi kesin olarak bilinmemekte olup, 852 (H.238)'de doğduğu tahmin edilmekt edir. 944(H.333)te Semerkand'da vefât etti. (Kefevî Taşköprüzâde)İmâm-ı a'zam Ebû Hanîfe fıkıh bilgilerini toplayarak kısımlara kollara ayırdığı ve usûller,metodlar koyduğu gibi, Resûlullah'ın sallallahü aleyhi ve sellem ve Eshâb-ı kirâmın(Peygamberimizin arkadaşlarının) bildirdiği îtikâd, îmân bilgilerini de to pladı ve yüzlercetalebesine bildirdi. Bu talebelerinden İmâm-ı Muhammed Şeybânî'nin yetiştirdiklerinden EbûSüleymân Cürcânî ve bunun talebelerinden Ebû Bekr-i Cürcânî meşhûr oldu. Bununtalebesinden de Ebû Nasr-ı İyâd kelâm ilminde (îmân bilgilerin i anlatan ilimde) Ebû MansûrMâtürîdî'yi yetiştirdi. Ebû Mensûr Mâtürîdî, İmâm-ı a'zam'dan gelen îmân bilgilerini kitaplarayazdı. Yoldan sapmış olanlarla mücâdele ederek, Ehl-i sünnet îtikâdını kuvvetlendirdi, hertarafa yaydı (Ahmed Zühdü Paşa, Taşköprüzâde, Seyyid Abdülhakîm)Îtikâdda imâm olan İmâm-ı Eş'arî ve İmâm-ı Mâtürîdî; hocalarının îtikâddaki müşterek olanmezheblerinden dışarı çıkmamış, mezheb kurmamıştır. Bu ikisinin, hocalarının ve dört mezhebîmâmının tek bir îtikâdı (îmânı) vardır. Bu da Ehl-i sünnet vel cemâ at ismi ile meşhûr olanîtikâddır. (Taşköprüzâde, Seyyid Abdülhakîm)Her müslümanın, îtikâdda (îmânla ilgili bilgilerde) Ehl-i sünnetin iki imâmından birine yâniMâtürîdî veya Eş'arî'ye tâbi olması lâzımdır. Bu iki imâmdan birine tâbi olmak insanı bid'at(bozuk) îtikâddan (inanıştan) korur. ( Muhammed Hâdimî)2. Îmân bilgilerinde Ebû Mansûr Mâtürîdî'nin bildirdiği gibi inanan kimse.
Philosophical Dictionary

Matüridîlik.

(Philosophical Dictionary) :
Tanrının inan'dan yola çıkılarak us'la algılanabileceğini savunan İslâm öğretisi... Ebu Mansur Matüridî'nin (ölümü İ.S. 944) kurduğu Matüridîlik, Eş'ariliğe bir tepki olarak doğmuş ve onu ussallığa çekemye çalışmıştır. Matüridîliğe göre Tanrıya inanmak gerektir, çünkü Tanrı öyle buyurmuştur. Ama bu, usla algılanabilir. Us, Tanrıya inanın kaynağı deil, aletidir. Bir şey Tanrı yasakladığı için kötü olmaz, o şey kötü olduğu için Tanrı onu yasaklamıştır. Tansıklar (mucize( de usa vurulup usla açıkalanabilirler. bkz. Eş'arîlik, İslâm Felsefesi.