Maoculuk.


Results for "Maoculuk."

Philosophical Dictionary

Maoculuk.

(Philosophical Dictionary) :
Köylü sınıfına dayanan Marksçılık... Çin Marksçısı Mao Tse-Tung (1893- )ın adından türetilmiştir, Çin kıtasında gerçekleşen Marksçı toplumculuğu dilegetirir. Maoculuk (Fr. Maoisme) deyiminin kapsadığı anlam, Marksçılığın Mao Tse-Tung tarafından Çin koşullarına göre yorumudur. Marx-Engels kuramı anamalcılığın yapısını çözümlemiş ve bu yapının iç çelişmelerini göstererek bu çelişmelerin aşılmasını sağlayacak bir yöntem saptamıştır. Lenincilik (Fr. Leninisme) bu yöntemi R'us koşullarına uygulayarak gelişmenin aşılmasını kentten ve emekçi sınıfından başlatmış, ancak işçi-köylü ittifakı deyimiyle dilegetirilen koşullara uygun bir uygulamayla köylü sınıfını da bu çabaya ikinci güç olarak katmıştı. Troçkicilik (Fr. Trotskysme), Rus devriminden sonra değişen yeni koşulları görememiş ve sürekli devrim kuramı'nı güderek ütopik bir düzeyde kalmıştı. Stalincilik (Fr. Stalinisme) bu ütopyacı tutuma karşı çıkmış, tek ülkede sosyalizm ve barış içinde birlikte yaşama kuramlarıyle kurduğu düzeni sürdürmeyi başarmıştır. Ne var ki bu düzen, diyalektik gereği, Çin'in çıkarlarıyle de zorunlu olarak çelişmiş ve Maoculuk'la Stalincilik'in arasını açmıştır. Maoculuk, Marksçı uygulamayı Çin koşullarına uygun olarak, Leninciliğin tam tersine, kent yerine köyden ve emekçi sınıfı yerine köylü sınıfından başlatmıştır. Mao'nun bu stratejisi şu özdeyişiyle dilegetirilmiştir: "Kentten köye değil, köyden kente". Çünkü Çin'de gerçek proletarya, kentte değil köyde, sanayi burjuvazisinin karşısında değil, tarım burjuvazisinin karşısındaydı. Değerli bir tarihçi şöyle demektedir: "Stalin Moskova'sı, bu tutumu çok uzun bir süre doğru yoldan çıktığı için aforoz etmeye bile lâyık görülmeyen zararsız bir sapma olarak ele almıştır". Maoculuk deyimi, Mao Tse-Tung'un Marksizm-Leninizme teorik katkılarını da kapsar. Ne var ki bu katkılar birçok yanılgılar da taşımaktadır. Bu katkılar özellikle Mao'nun Teori ve Pratik adlı yapıtında -bu yapıt çeşitli kuramsal konular üstündeki makalelerinden derlenmiştir- yer almaktadır. bkz. Lenincilik, Marksçılık.