PLAZMASİTOM


Results for "PLAZMASİTOM"

Medicine and Hematology Glossary

PLAZMASİTOM

(Medicine and Hematology Glossary) :
Lokal plazma hücresi tümörü. Multiple myelomada kemik iliğinin diffüz plazmosistozisi söz konusu iken, bazı olgularda kemik iliği dışında yerleşen lokalize lezyonlar olabilir ve soliter plazmositom olarak adlandırılır. Soliter plazmositomlar kemikte ya da kemik dışında yumuşak dokuda yerleşebilir. Yumuşak dokuda görülen ekstramedüller plazmositomlar en sık oro-nazofarengeal bölge submukozasında, nazal sinüsler ve AC'de yerleşir. Gastrointestinal kanal, gonadlar, lenf bezleri ve diğer doku ve organlarda da rastlanablir. Bu tümörlerin yaklaşık %25'inde M proteini saptanabilir. Ancak saptanan düzeyler MM olgularıyla karşılaştırıldığında kantitatif olarak daha düşük miktarlardadır. Soliter plazmositomlarda tek tanı yöntemi biyopsi ile plazma hücre infiltrasyonu gösteren bir tümör saptanmasıdır. Kemik iliği incelemesinde plazma hücresi oranı %5'in altındadır. Elektroforezde saptanan Ig artışının plazmositom ile ilişkisi olup olmadığı tartışılabilir. Plazma hücre tümörlerinde saptanan M proteini sıklıkla IgG veya IgA tipidir. Nadiren D veya çok çok nadire IgE tipi olabilir. IgM tipi M proteinleri daha farklı klinik özellikleri olan Waldenström makroglobulinemesinde görülür. Mamafih seyrek de olsa IgM tipi M proteini yapan myelomalar bildirilmiştir. Kemik yerleşimlilerin çoğu daha sonra MM'ya döner. Yumuşak doku yerleşimlilerde ise nadirdir.