SANAT SOSYOLOJİSİ [İng. Sociology of Art]:


Results for "SANAT SOSYOLOJİSİ [İng. Sociology of Art]:"

Sociological Dictionary

SANAT SOSYOLOJİSİ [İng. Sociology of Art]:

(Sociological Dictionary) :
Sanat Sosyolojisi aslında disiplinler arası bir sosyoloji alt disiplinidir. Güzel sanatların her dalı sanat sosyolojisine kaynak teşkil etmektedir. Sanat sosyolojisinin ağırlık noktası, sanatın sosyal yönleri ile ilgilidir. Her kültür topluluğu kendine has temel özellikleri ile hatırlanabilir. Bir başka ifade ile, her kültür topluluğu kendine has sanatı ile seçilebilir ve fark edilebilir. Farlı toplumlarda sanat kapsamında ortak bazı esaslar, araç ve gereçler bulunabilir. Bu araç ve gereçte belirli tolumların duygu ve düşünceleri netleşir-müşahhaslaşır.Farklı kültürlerin duygu ve düşüncelerin edebiyat, mimari, resim, musikî folklor, sinema ve tiyatro gibi yollarla aksettirebilmesinden sanatkârın rolü de önemlidir. Bu bakımdan, sanatkâr kendikültür çevresinden ve kültür birikimden aldığı telkinleri ve payı ahenkli bir şekilde bütünleştirerek ve şahsi kabiliyetini de bu işe katarak ortaya eser koyabilen yaratıcı kişilik olarak anlarız. Yaratılan sanat eseri, toplumdan ferde akseden duygu ve düşüncelerin ürünüdür. Ferdin duygu ve düşüncelerinin kaynağı ise, içinde yetiştiği belirli bir kültür çevresidir. Sanatkâr yaşadığı çağın hayat tarzının ve zihniyetinin bir tercümanıdır. Bazen geleceğe de seslenir. Bir sanatkâr duymadığı, benimsemediği ve benliğinde taşımadığı birkültür çevresinin tercümanı olarak eser ortaya koyamaz. Bir ülke, milli marşını o ülkenin kültür çevresinden pay almayan bir yabancıya zor yazdırır. Her sanat eseri imzasını taşıdığı sanatkârın şahsiyetinin ve iç dünyasının üstünde bir kültür çevresinin zevk, duygu ve düşüncelerini ifade eder. Nitekim, bir sanat dalı olan edebiyat, sosyo-kültürel kişiliğimizin söz ve yazı halinde, ahenkli ve anlamlı ifade ve semsollerle dışa vurmasıdır. Sanat ferdi olmaktan çok, topluma göre itibaridir. (Karamağralı, H., 1982, Ülgener,S. F., 1981)