SIRAT KÖPRÜSÜ


Results for "SIRAT KÖPRÜSÜ"

Ottoman - Turkish Dictionary

SIRAT KÖPRÜSÜ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Cennet'e gidebilmek için herkesin üzerinden geçmeğe mecbur olduğu ve Cehennem üzerine kurulmuş olan köprü.(İ'lem Eyyühel Aziz! İnkılâblar neticesinde, her iki taraf arasında geniş geniş dereler husule geliyor. O dereler üstünde her iki âlemle münasebettar köprüler lâzımdır ki, her iki âlem arasında gidiş geliş olsun. Lâkin o köprülerin inkılâbat cinslerine göre şekilleri, mâhiyyetleri mütebayin; isimleri mütenevvi olur. Meselâ uyku âlemi, yakaza ile âlem-i misal arasında bir köprüdür. Berzah, dünya ile âhiret arasında ayrı bir köprüdür. Ve misal, âlem-i cismani ile âlem-i ruhanî arasında bir köprüdür. Bahar, kış ile yaz arasında ayrı bir nevi köprüdür. Kıyamette ise, inkılâb bir değildir. Pek çok ve büyük inkılâblar olacağından, köprüsü de pek garib, acib olması lâzım gelir. M.N.)
Dream Dictionary of Phrase

SIRAT KÖPRÜSÜ

(Dream Dictionary of Phrase) :
Bu köprü kişinin iyi yahut kötü işlerinin tamamına; sıratta salimen yürüdüğünü görmek dinde sebat etmeye, sünnete uymaya ve istikamet üzere olmaya, deniz yolculuğuna, büyük ve yararlı bir işi başarmaya, korktuğu şeyden emniyete kavuşmaya, Sırattan düşmekk günah işlemekte ısrar etmeye, haktan yüz çevirmeye delalet eder.
Islamic Glossary

SIRÂT KÖPRÜSÜ

(Islamic Glossary) :
Cennet'e geçilmek üzere, Cehennem üzerine kurulmuş, mâhiyeti kesin bilinmeyen köprü.Buna, yalnız sırât da denir.Herkesten önce ben ve benim ümmetim Sırat köprüsünden geçeriz. Sırat üzerindengeçerken peygamberlerden başkası birşey söyliyemez. Onlar da; "Yâ Rabbî!Ümmetlerimize (bize îmân edenlere) selâmet (kurtuluş) ihsân eyle (ver) " derler. (Hadîs-işerîf-Tezkire)Büyük kurban alınız ve kesiniz! Çünkü kurbanlarınız, sırât üzerinde sizinbineklerinizdir. (Hadîs-i şerîf-Riyâd-un-Nâsihîn)Sırât köprüsü, Allahü teâlânın emri ile, Cehennem'in üstünde kurulacaktır. Herkese, buköprüden geçmesi emr olunacaktır. O gün bütün peygamberler; "Yâ Rabbî! Selâmet(kurtuluş) ver!" diye yalvaracaklardır. Cennetlik olanlar, köprüden kolayca geçerek, Cennet'egideceklerdir. Bunlardan bâzısı şimşek gibi, bâzısı rüzgâr gibi, bâzısı koşan at gibi geçecektir.Sırât köprüsü, kıldan ince, kılıçtan keskindir. Dünyâda iken İslâmiyet'e uyanlar, nefislerinehâkim olanlar, Sırât'ı kolay ve rahat geçecektir. Nefislerine düşkün olanlar, Cehennemlikolanlar, Sırât'tan geçemeyip, Cehennem'e düşeceklerdir. (Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî)Ehl-i sünnet âlimleri (Resûlullah efendimizin ve O'nun sohbetinde yetişmiş Sahâbe'ninyolunda olan mübârek insanlar), İslâmî bilgilerden hiçbirine, akıl ermediği için, karşıgelmediler. Böylece, kabir azâbına, kabirde Münker ve Nekir denilen iki mele ğin suâlsoracaklarına, sırât köprüsüne, kıyâmetteki terâziye hemen inandılar. Akıl ermediği için olmazdemediler. Çünkü bu büyükler, Kur'ân-ı kerîme ve hadîs-i şerîflere uydular. Aklı bu iki temelkaynağa bağladılar. Anlıyabildiklerini anlattılar. Anlıyamadıklarına öylece inandılar.Anlayamadıklarına, aklımız ermediği için anlıyamadık dediler. (Ahmed Fârûkî)