TABAK


Results for "TABAK"

Ottoman - Turkish Dictionary

TABAKAT

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Tabakalar. Katlar. Gruplar. Dereceler.
Islamic Glossary

TABAKÂT-I MÜFESSİRÎN

(Islamic Glossary) :
1. Kur'ân-ı kerîmdeki murâd-ı ilâhîyi, yâni kastedilen mânâyı açıklayan tefsîr ilmi ile meşgûlolan İslâm âlimlerinin dereceleri.Tabakât-ül-müfessirînin birinci derecesinden olan Hülefâ-i râşidîn (dört halîfe; hazret-i EbûBekr, hazret-i Ömer, hazret-i Osman ve hazret-i Ali), İbn-i Abbâs, Câbir bin Abdullah, Enesbin Mâlik, Abdullah bin Mes'ûd, Ebû Hüreyre, hazret-i Âişe ve di ğer Eshâb-ı kirâmdan olantefsîr bilgilerini Tâbiîn almış ve onlar da talebeleri olan Tebe-i tâbiîne öğreterek kitaplarageçirmişlerdir. (Taşköprüzâde)2. Tefsîr âlimlerini derecelerine göre sıralayıp, hayatlarını ve eserlerini anlatan kitaplar.
Islamic Glossary

TABAKÂT-I MUHADDİSÎN

(Islamic Glossary) :
1.Resûlullah efendimizin işleri, sözleri ve hâllerini öğreten hadîs ilmi ile uğraşan İslâmâlimlerinin dereceleri.2. Hadîs âlimlerini derecelerine göre sıralayıp, hayatlarını ve eserlerini anlatan kitaplar.
Islamic Glossary

TABAKÂT-ÜL-FUKAHÂ

(Islamic Glossary) :
1. Fıkıh âlimlerinin tabakası. Helâl ve haramı, emir ve yasakları bildiren fıkıh ilmi ileuğraşan âlimlerin dereceleri.Tabakât-ül-fukahâ, yedi derece olup, birinci derece, müctehid fiş-şer' (mutlak müctehid);ikinci derece, müctehid fil-mezheb; üçüncü derece, müctehid fil-mes'ele; dördüncü derece,eshâb-ı tahric; beşinci derece, eshâb-ı tercih; altıncı derece eshâb-ı temyîz; yedinci derece,yukarıda bildirilen derecelerdeki hizmetleri yapamayan, ancak önceki derecelerde bulunanâlimlerin kitablarından doğru olarak nakil yapabilen, onları bildiren mukallidler, mutlakmüctehidlerden birine bağlı olan âlimler. (Bkz. İlgili maddeler) (İbn-i Kemâl Paşa)2. Fıkıh âlimlerini derecelerine göre tertîb edip (sıralayıp), hayatlarını ve eserlerini anlatankitablar.
Ottoman - Turkish Dictionary

TABAKHANE

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Ham derilerin işlendiği yer. (Aslı: Debbağhane) (Bak: Debbağ)