TESBÎH NAMAZI


Results for "TESBÎH NAMAZI"

Islamic Glossary

TESBÎH NAMAZI

(Islamic Glossary) :
Hadîs-i şerîfte, af ve mağfiret olunmak için kılınması tavsiye buyrulan namazlardan biri.Resûlullah efendimiz, tesbîh namazını, amcası hazret-i Abbâs'a öğretmiş ve şöylebuyurmuştur: "Ben, sana bir şey öğreteyim ki, onu işlediğin zaman, Allahü teâlâ, seningünâhının evvelini ve âhirini, yenisini ve eskisini, kasıtlısını ve kasıtsızını, küçüğünü vebüyüğünü, gizlisini ve açığını bağışlasın. Dört rek'at namaz kılarsın. Her rek'attaFâtiha'dan sonra bir sûre okuyup ayakta iken on beş defâ (Sübhânallahi velhamdülillahivelâ ilâhe illallahü vallahü ekber) dersin. Rükûya eğilince bunu on defâ söylersin.Rükûdan ayağa kalktığında, ayakta olduğun hâlde, bunu on defâ söylersin sonra secdeyevarır, orada on defâ söylersin. Secdeden kalkıp oturduğunda on defâ söylersin. Tekrarsecdeye vardığında on defâ söylersin. Sonra secdeden başını kaldırıp oturduğun hâlde ondefâ daha söylersin. Sonra ikinci rek'ate kalkarsın. Birinci rek'atteki gibi dört rek'atı dakılarsın. Bu, her rek'atta yetmiş beş, dört rek'atte üç yüz eder. Artık senin günahlarınınAlic'in (yürümekle dört gecede katedilen kumluk bir yer) kumlarının sayısı kadar da olsa,Allahü teâlâ seni bağışlar. Bunu her gün bir defâ kılmaya gücün yeterse kıl." Hazret-iAbbâs; "Yâ Resûlallah, bunu her gün yapmaya kimin gücü yeter?" deyince Peygamberefendimiz de; "Her gün kılmaya gücün yetmezse, her Cumâ bir defâ kıl. Her Cumâkılamazsan, ayda bir defâ kıl. Ayda bir defâ kılamazsan senede bir defâ kıl. Senede birdefâ kılamazsan ömründe bir defâ olsun kıl." buyurdu. (Hadîs-i şerîf-Ebû Dâvûd,Şir'at-ül-İslâm)Tesbîh namazında efdâl (makbûl, kıymetli) olan odur ki, müsebbihâttan yâni; Benî İsrâil,Hadîd, Haşr, Sâf, Cumâ, Tegâbûn ve A'lâ sûrelerinden dört sûre okumaktır. (SenâullahDehlevî)