VESENİYYE


Results for "VESENİYYE"

Islamic Glossary

VESENİYYE

(Islamic Glossary) :
Putperestlik, puta tapma inancı. Taştan yapılmış heykellere tapınma. Taştan yapılmışheykele vesen, bu heykele tapana vesenî denir.Beş sınıf kâfir vardır: Dehriyye (dinsizler), seneviyye (iki ilâh olduğuna inanan mecûsîler),felâsife (felsefeciler), veseniyye ve ehl-i kitâb (hıristiyanlar, yahûdîler). İlk dördü kitâbsızkâfirdir. Yâni semâvî kitabları yoktur. Bugün Hindistan'da yayılmış olan Brehmen ve bunun,mîlâddan 542 sene evvel ölmüş olan Budda Guatama tarafından değiştirilmesi ile hâsıl olanBuda dinlerinde olanlar Veseniyye inanışına sâhibdirler. (İbn-i Âbidîn)Mecûsîler yâni ateşe tapanlar ve veseniyye inancında olanlar ve bütün müşrikler kitablıkâfirlerden fenâ (kötü)dır. (Alâüddîn Haskefî)İdris aleyhisselâm diri olarak Cennet'e çıkarılınca, onu çok sevenler, ayrılık acısınadayanamadılar. Resmini yapıp seyr eylediler. Daha sonra gelenler bu resimleri tanrı sandı.Çeşitli heykeller de yapılıp tapıldı. Böylece veseniyye meydana çıktı. V eseniyye inanışıİslâmiyet'in zuhûruna kadar devâm etti. İslâmiyet gelince veseniyyenin kökünü kazıdı.İslâmiyet zâtında ve sıfâtlarında aslâ Allahü teâlâya şerîk, ortak kabûl etmez. (Mirhaund,Nişâncızâde)