ZIMMÎ


Results for "ZIMMÎ"

Turkish - Turkish dictionary

ZİMMİ

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Müslüman olmayan, Osmanlı vatandaşı.
Ottoman - Turkish Dictionary

ZİMMÎ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Anlaşma ile İslâm diyarında yaşaması kabul edilmiş, hayatı hıfzedilen gayr-ı müslim. Ehl-i zimmet.(Kâfir eğer zimmî olsa veya musalaha etse hakk-ı hayatı var diye usul-ü şeriatın bir düsturudur. Hem Mezheb-i Hanefiyede, ehl-i zimmeden olan bir kâfirin şehadeti makbuldür. Fakat fâsık, merdud-üş şehadettir, çünkü hâindir. L.)
Islamic Glossary

ZIMMÎ

(Islamic Glossary) :
İslâm devletindeki gayr-i müslim vatandaş.Zımmîlerden cizye alınmasından maksat, kâfirliğin aşağılığını, müslümanlığın ise, izzet veşerefini göstermektir. Bu hakâret o derece te'sirlidir ki, cizye vermek korkusundan kıymetlielbise giyemezler, süslenemezler, hakîr, sefîl yaşarlar. Diğer tar aftan cizye ile zımmîlerinmüslümanlar arasında bulunarak zamanla İslâm'ın güzelliğini, hak din olduğunu görerekmüslüman olmaları ümidi ile onlara mühlet tanımaktır. Bu bakımdan cizye, güzel bir İslâm'adâvet yoludur. (Râzî)Zımmîler, cizye vermekle onlar için iki hak ortaya çıkar. Onlara dokunulmaz. Himâyeedilirler. Dokunulmazlıkları ile emniyet ve güven içinde yaşarlar, himâye edilmeleri ile tehlikeve zarardan korunmuş olurlar. (İbn-i Hümâm)
Ottoman - Turkish Dictionary

ZİMMİT

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Ağır başlı, ciddi, vakarlı kimse.