atheromatous


Results for "atheromatous"

Medicine and Hematology Glossary

atheromatous

(Medicine and Hematology Glossary) :
ateromatöz
Medicine and Hematology Glossary

atheromatous plaque

(Medicine and Hematology Glossary) :
ateromatöz plak