awkward


Results for "awkward"

English - Turkish Dictionary

awkward

(English - Turkish Dictionary) :
s. 1. beceriksiz; hantal; sakar. 2. kullanılması zor. 3. zor; uygunsuz, münasebetsiz.
English - Turkish Dictionary

awkwardly

(English - Turkish Dictionary) :
z. beceriksizce; hantal bir şekilde.
English - Turkish Dictionary

awkwardness

(English - Turkish Dictionary) :
i. beceriksizlik; hantallık; sakarlık.