beni


Results for "beni"

Ottoman - Turkish Dictionary

BENÎ İSRÂİL

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
İsrâil oğulları. Yahudiler. Yahudi.
Islamic Glossary

BENÎ İSRÂİL (İsrâiloğulla

(Islamic Glossary) :
Ya'kûb aleyhisselâmın, on iki oğlundan gelen evladı ve torunları. Ya'kûb aleyhisselâmındiğer adı İsrâîl olduğu için, soyundan gelenler bu isimle anılmışlardır.Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:Îsâ bin Meryem de bir zamanlar şöyle demişti: "Ey Benî İsrâil! Ben size Allahü teâlâtarafından gönderilmiş bir peygamberim. Benden evvel (gönderilmiş olan) Tevrât'ıntasdîkçisi, benden sonra gelecek bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim, ki opeygamberin ismi Ahmed'dir (Muhammed'dir) . (Saf sûresi: 6)Benî İsrâil yetmiş bir fırkaya ayrılmıştı. Bunlardan yetmişi Cehennem'e gidip, ancakbir fırkası kurtulmuştur... (Hadîs-i şerîf-Sünen-i Tirmizi-Milel-Nihâl Tercümesi)Ümmetimin âlimleri, Benî İsrâil'in peygamberleri gibidir. (Hadîs-i şerîf-Mektûbât-ıRabbânî)Benî İsrâil Yûsuf aleyhisselâmdan sonra Mısır'da çoğaldı. Fakat burada zulüm ve hakâretgördüler. Bu durum Mûsâ aleyhisselâm zamânına kadar devâm etti. Mûsâ aleyhisselâm onlarıMısır'dan alıp Şeria vâdisinin doğusundaki bölgeye yerleştirdi. Zamanla h azret-i Mûsâ'nındînine uyanlar azaldı. Hazret-i Îsâ gelince, Mûsâ aleyhisselâma verilen Tevrat'ın hükmünükaldırdı. Benî İsrâile, hazret-i Îsâ'nın dînine uymak lâzım oldu. Fakat onlar, Îsâ aleyhisselâmaîmân etmeyip, Tevrat'a uymakta inad ettiler. Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmson peygamber olarak gelince de Îsâ aleyhisselâmın dîninin hükmü kalktı. Herkesin İslâmiyeteuyması lâzım oldu. Fakat Benî İsrâil Peygamber efendimizi kıskandıklarından O'nunpeygamberliğine ve İslâmiyete inanmadılar. (Harputlu İshak Efendi, Nişancızâde,Rahmetullah Efendi)
Ottoman - Turkish Dictionary

BENÎ ÜMEYYE

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Emeviler.
Turkish - Turkish dictionary

BENİADEM

(Turkish - Turkish dictionary) :
b. is. Ademoğulları, insanlar.
Turkish - English dictionary

beniâdem

(Turkish - English dictionary) :
sons of Adam, mankind.