bipolar


Results for "bipolar"

Biology Glossary

Bipolar

(Biology Glossary) :
İki uçlu veya iki kutuplu olma durumu.
Biology Glossary

Bipolar

(Biology Glossary) :
İki uçlu veya iki kutuplu olma durumu.
Medicine and Hematology Glossary

bipolar

(Medicine and Hematology Glossary) :
bipolar
Computer, Internet Glossary

bipolar

(Computer, Internet Glossary) :
(Türk Bilişim Terimlerinden) iki kutuplu
Computer, Internet Glossary

bipolar coding

(Computer, Internet Glossary) :
kutupsal kodlama