but


Results for "but"

Dictionary of Economics

BÜTÇE DENETİMİ

(Dictionary of Economics) :
Hükümetin, Meclisten aldığı yetkiyle gerçekleştirdiği harcamaların ve gelir toplama faaliyetinin, alınan yetki çerçevesinde yapılıp yapılmadığının kontrolu.Bunu Türkiyede Sayıştay yapar.
Dictionary of Economics

BÜTÇE DENKLİĞİ

(Dictionary of Economics) :
Bütçenin gelir ve giderinin birbirine denk olması. Buna denk bütçe de denir. Muhafazakar iktisatçılar ve maliyeciler denk bütçeyi savunurlar. Enflasyonun bütçe denkliği ilkesine uyulmamamasından ileri geldiğini söylerler. Öteki iktisatçılar ise milli gelir sürekli dalgalandıı için, vergiler de gelire bağlı olduğundan, denk bütçenin yıllık olarak uygulanması halinde devlet harcamalarının da devamlı dalgalanacağını söylerler. Oysa ekonominin daralma dönemlerinde harcamaların istikrarlı olması, ekonomide bu daralmaya karşı bir set oluşturur. O nedenle ikinci gruptaki iktisatçılar bütçe denkliğinin dalgalanma süresi bakımından sağlanması gerektiğini savunurlar. Yani, ekonomi daralırken bütçe açık vermeli, genişlerken ise fazla vermeli ve bunların sonucu olarak denklik sağlanmalıdır. Böylece hem para basımının nedenleri ortadan kalkar, hem de bütçe ekonomideki dalgalanmalara karşı bir kalkan gibi kullanılmış olur.
Dictionary of Economics

BÜTÇE DOĞRUSU

(Dictionary of Economics) :
Neoklasik iktisatta üretici ve tüketici dengesi tahlili yapılırken kullanılan tahlil aygıtlarından biri. Üretici emek ve sermaye kiralarken, tüketici de mal alırken gelirinin yettiğinden fazlasını alamaz. Bu sınırlamayı göstermek için çizilen doğrunun adı bütçe doğrusudur. Eğimi malların (ya da üretim faktörlerinin) fiyatlarının oranına eşittir.
Dictionary of Economics

BÜTÇE DÖNEMİ

(Dictionary of Economics) :
Bütçenin uygulandığı dönemdir. Genellikle bir yıldır. Avrupa Ekonomik Topluluğuna dahil ülkelerde bütçe yılı takvim yılıdır. Yani 1 Ocakta baºlar. 31 Aralikta biter. Türkiyede 1979dan sonra bütçe yılının başlangıcı 1 Mart olarak kabul edildi. 1983ten itibaren yeniden takvim yılı esasına dönülmüştür.
Dictionary of Economics

BÜTÇE FAZLASI

(Dictionary of Economics) :
Bütçenin gelirleri giderlerini aşarsa arakadi farka bütçe fazlası denir. Nadiren raslanan bir durumdur. Ekonomi enflasyonist açık durumuna girerse (yani tam istihdam denge gelirinin üzerine çıkarsa) bir iktisat politikası uygulaması olarak bütçenin fazla vermesinin sağlanmasına çalışılır. Amaç ekonomide tam istihdam dengesine dönülmesini salayıcı bir daralma yaratmaktır.