Atomik kütle birimi (a.k.


Results for "Atomik kütle birimi (a.k."

Chemical Dictionary,

Atomik kütle birimi (a.k.

(Chemical Dictionary,) :
Bir karbon (126C) atomunun kütlesinin tam olarak 1/12 sine eşittir.