DİRSEKLİ TALEP EĞRİSİ


Results for "DİRSEKLİ TALEP EĞRİSİ"

Dictionary of Economics

DİRSEKLİ TALEP EĞRİSİ

(Dictionary of Economics) :
Oligopol piyasasında görülen fiyat sertliğini belirtir. Oligopul piyasasında yer alan firmaların sayıları az olduğu için karşılıklı bağlılık ilişkileri içinde bulunurlar ve birbirlerinin davranışlarını dikkatle izlemek durumundadırlar. Bir firma fiyatını yükseltirse, diğer firmalar kendi fiyatlarını yükseltmedikleri için fiyatı yükselten firmanın satışları hızla düşer. Buna karşılık firma, fiyatı düşürürse rakip firmalar bu düşüşe uyarak hemen fiyatlarını indirirler. Bu nedenle fiyat düşüren firma sağlamayı düşündüğü kazancı gerçekleştiremez. Her iki durumda da olumsuz sonuçlar ortaya çıkar. Bu koşullar altında talep eğrisi dirsek biçimini alır.Şekil-4 (Orijinal kitapta sayfa no:58)Şekilde görüldüğü gibi OP fiyat düzeyinin üzerinde rakip firmalar fiyatı yükselten firmayı izlemezler. OP fiyatının altında ise rakip firmalar fiyatı düşüren oligopolcuyu izlerler. Oligopol piyasasında fiyat bir defa oluştuktan sonra kolay kolay değişmez. Dirsekli talep eğrisi oligopol piyasasında fiyatın nasıl oluşacağını göstermez. Oligopolcüler arasında fiyat oluştuktan sonra firmaların gelecekteki davranışlarını ve bu yolla fiyatın nasıl istikrar kazanacağını açıklamaya yardımcı olur. Modern iktisat teorisinde, dirsekli talep eğrisine dayalı açıklama biçimi terkedilmiştir.
Dictionary of Economics

DİRSEKLİ TALEP EĞRİSİ

(Dictionary of Economics) :
Amerikalı iktisatçı Paul Sweezy tarafından geliştirilmiş olan oligopol modelindeki talep eğrisine verilen addır. Bu eğri, oligopol piyasalarda mevcut fiyat sertliğini açıklamaya yöneliktir. Bu modele göre, oligopolcü firma fiyatını yükselttiği zaman diğer firmalar fiyatlarını yükseltemezler; çünkü, bu takdirde oligopolcü firma müşterilerinin çoğunu kaybedecektir. Öte yandan, oligopolcü firmanın fiyatlarını düşürerek satışı artırması da mümkün değildir; çünkü bu durum diğer oligopolcü firmaları aynı şekilde davranmaya itecektir. bu yüzden, oligopolcü firmalar arasındaki rekabet fiyat bazından çok, ürün farklılaştırması, reklam gibi yollarla yürütülmektedir.