MITCHELL, Wesley Clair


Results for "MITCHELL, Wesley Clair"

Dictionary of Economics

MITCHELL, Wesley Clair

(Dictionary of Economics) :
(1874-1948). İktisadi dalgalanmalar konusunda döneminin önde gelen uzmanı sayılan ABDli iktisatçı. Chicago Üniversitesinde öğrenim görmüş, burada Thorstein Veblen ve John Deweyden etkilenmiºtir. Çeºitli üniversitelerde ders vern Mitchell, 1920de Ulusal Ekonomik araştırmalar Bürosunun kuruluºuna katilarak 1945deki bu kurumun araºtirma müdürlügünü yapmiºtir. Aynı dönemde Savaş Sanayi Kurulu Fiyat Bölümü, Toplumsal Eğilimleri Araştırma Kurulu, Ulusal Planlama Kurulu, Ulusal Kaynaklar Planlama Kurulu gibi çeşitli kurulların başkanlık ve üyeliğini yapan Mitchell, Kurumcu Okulun önde gelen temsilcilerindendir. Çevrinin, iktisadi hayat üzerindeki etkilirini, psikolojik faktörlerin iktisadi faaliyeti etkileme gücünü gözönünde bulundurmak gerektiğini düşünmekteydi. Bırakınız Yapsınlar liberalizmine dayanan politikaların sakıncaları üzerinde duran Mitchell, Ricardonun teorisindeki eksik ve yetersiz noktaları ortaya koymuştur. Olayları incelemek ve geniş istatistik malzemesine dayanarak sonuçlara varmak gerektiğini savunmuş, teori alanında varsayımlarla oynayan iktisatçıların çoğu defa yararlı bir hizmet yapmaktan uzak kaldıklarını belirtmiştir. Konjonktürel dalgalanmalar konusuna önemli katkılarda bulunan Mitchell, konjonktür dalgalanmaları kapatilast gelişme sürecinin devreleri olarak açıklayan C.Jugları desteklemiş, iktisadi faaliyetin yalnız cari piyasa karlarına değil, yeni yatırımlara bağlanacak sermayeden piyasanın beklediği kazanca göre de yön değiştirdiğini açıklamıştır. Bu kavram, daha sonra Keynes tarafından geliştirilen sermayenin marjinal etkinliği kavramına son derece yakındır. Mitchellin çeºitli eserleri arasinda baºlicalari; İktisadi Dalgalanmalar (Biseness Cycles) (1913), İktisadi Dalgalanmalar: Sorun ve Ortam (Business Cycles: The Problem and Its Setting) (1927), A.F. Burns ile birlikte hazırladığı İktisadi Dalgalanmaların Ölçümü (Measuring Business Cycles) (1944).