TRIFFIN PLANI


Results for "TRIFFIN PLANI"

Dictionary of Economics

TRIFFIN PLANI

(Dictionary of Economics) :
Uluslararası ödemelerin çok yanlı olarak denkleştirilmesi ve uluslararası likiditenin istenen zamanda ve istenen ölçüde arttırılabilmesi amacıyla, 1960lı yıllarda dünya rezervlerinin merkezileşmesini savunan Robert Triffin isimli iktisatçı tarafından önerilen plan. Bu plana göre, önerilen genişletilmiş Uluslararası Para Fonu, merkez bankalarının bankası rolünü oynayacaktır. Bütün üye ülkeler merkez bankalarında bulunan konvertibl dövizlerini fona devredecek ve karşılığında alacaklı hesap ve bankor elde edeceklerdir. Başlangıçta bankor, uluslararası ödemelerde altın ve dövizle birlikte kullanılacak, sonraları giderek diğer rezerv paraların yerini alacaktır. Ayrıca fon, dış açık veren ülkelere kredi açabileceği gibi, uluslararası likiditenin arttırılmasına gerek görülürse, üye ülkelerin sermaye piyasalarından özel şirketler ve merkez bankaları tarafndan çıkartılan tahvil veya senetleri de satın alabilecektir.Triffin planı az gelişmiş ülkeler tarafından büyük bir ilgi görmüştür. Çünkü fon, bu ülkelerin sermaye piyasalarından tahvil satın almakla, aynı zamanda onlara kalkınma yardımı sağlamış olacaktır.
Dictionary of Economics

TRIFFIN PLANI

(Dictionary of Economics) :
R.Triffin tarafından önerilen, uluslararası rezerlerin merkezileştirilmesini savunan plandır. Bu planın amacı, uluslararası ödemelerin denkleştirilmesi ve likiditeninin arttırılmasıdır. Plan, uluslararası rezervlerin bir merkezde toplanması şeklinde gerçekleştirilir.