VALÖR


Results for "VALÖR"

Dictionary of Economics

AD VALOREM

(Dictionary of Economics) :
Ad valorem esasa göre vergilendirme, ithal edilen maldan alınan Gümrük Vergisinin malın değerine göre belirlenmesidir. Örneğin televizyonun ithal fiyatı üzerinden % 50 Gümrük Vergisi alınması ad valorem nitelikte bir vergidir. Ad valorem vergiler malın değeri yerine ağırlığını, fizik özelliklerini ve diğer miktar ölçülerini temel alan spesifik gümrük vergilerinin tam karşıtı bir sistemdir. Örneğin ithal edilen her bir televizyon için 500 bin TL Gümrük Vergisi alınması spesirik vergilere birörnek oluşturur.Ad valorem tarife sisteminde bütün mal çeşitlerine tek bir vergi oranı uygulanmaz. Örneğin fiyatı aynı olan bir kamyon ile bir traktörün Gümrük Vergileri farklı olabilir. Ad valorem gümrük vergilerinin tercih edilmesinin nedenleri şöyle sıralanabilir:1- Ad valorem sistemde vergi geliri ithal malının değerine bağlı olduğu içn mal fiyatlarındaki artış devlet gelirlerini olumlu yönde etkiler.2- Malın kalitesi ve fiyatı arasında ilişki bulunduğundan bu sistem vergi adaletine daha uygun görünmektedir.3- Ad valorem sistem yerli ürünlerin hangi ölçüde korunduğunu hesaplamak ve gümrük veriminin korumacı fonksiyonunu ölçme olanağını kolaylaştırmaktadır.4- Spesifik tarife sistemi genellikle ayrıntılı ve dağınık bir vergi rejimi biçiminde gelişmektedir. Ad valorem tarife sisteminde ise daha derli toplu bir sistem kurma olanağı vardır. Türkiyede 1929-1954 yılları arasında spesifik tarife sistemi uygulanmakta idi. Bu tarihten sonra Türkiyede ad valorem gümrük tarifesi uygulanmaktadır. (Ayrıca bk. Gümrük Tarifeleri, Spesifik Gümrük Vergileri)
Dictionary of Economics

REVALORİZASYON

(Dictionary of Economics) :
Paraya yitirmiş olduğu değerini tamamen ya da kısmen kazandırmak için yapılan işlemdir. Buna göre, savaşı ve enflasyon nedeni ile satınalma gücü zayıflamış olan bir para, değeri yükseltilerek eski düzeyinde ya da eskisine yakın bir düzeyde altın ve döviz kurlarına göre yeniden ayarlanır. 1924 yılında Alman markının, 1925de İngiliz sterlininin savaştan önceki değeri üzerinden yeniden altına bağlanarak konvertibl duruma getirilmelerei revalorizasyona örnek olarak verilebilir.
Dictionary of Economics

VALÖR

(Dictionary of Economics) :
Bankaya yatırılan paraya uygulanacak faizin fiilen yürütülmeye başlandğı tarih. Yatırılan paralar için valör paranın bankaca fiilen tahsil edildiği tarihi izleyen ilk işgündür. Çekilen paralarda ise paranın ödendiği gün valör kabul edilir.
Dictionary of Economics

AD VALOREM TAX

(Dictionary of Economics) :
Ad valorem vergiAd valorem vergi, malların fiziksel ölçülerine (kilo, litre, metrekare,vb.) Göre değil, değerleri üzerinden ve belirli bir yüzdeye göre hesaplanan vergidir. Bu tip vergilere, "değer esasına dayandırılan vergiler" denilmektedir.
Dictionary of Economics

Ad valorem vergi

(Dictionary of Economics) :
Ad valorem vergi, malların fiziksel ölçülerine (kilo, litre, metrekare,vb.) Göre değil, değerleri üzerinden ve belirli bir yüzdeye göre hesaplanan vergidir. Bu tip vergilere, "değer esasına dayandırılan vergiler" denilmektedir.