dynamic range


Results for "dynamic range"

Computer, Internet Glossary

dynamic range

(Computer, Internet Glossary) :
dinamik erim