ebedi


Results for "ebedi"

Ottoman - Turkish Dictionary

EBEDÎ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Sonsuza ve ebediyete âit. Ebediyete dâir ve müteallik.(Kur'ân bize bu âlemin fâni, geçici olduğunu, herşeyin devamlı değiştiğini ve takdir edilen bir zaman sonunda sona erdiğini ve ereceğini belirtiyor. Madde âleminin bir başlangıcı ve sonu olduğunu bundan da anlıyoruz. Kur'ân, bize ebedî âlemin varlığını da haber veriyor, bu dünya hayatının ebediyet âlemine geçiş için bir hazırlık, tekâmül ve geçiş dönemi olduğunu, ebediyet âlemindeki hayata uygun bir varlık olmak için bu dünyada Allah'ın emir ve kanunlarına uygun yaşamak gereğini hatırlatıyor ve emrediyor.)
Islamic Glossary

EBEDÎ

(Islamic Glossary) :
Sonsuz, sonu olmayan.Önce müslüman olanlardan, muhâcirlerin ve ensârın önce gelenlerinden ve bunlarınyolunda gidenlerden Allahü teâlâ râzıdır. Ve bunlar da, Allahü teâlâdan râzıdırlar. Allahüteâlâ, bunlar için, cennetler hazırladı. Bu cennetlerin altından nehirler akmaktadır.Bunlar Cennet'te ebedî olarak kalacaklardır. (Tevbe sûresi: 100)Allahü teâlâ kadîm olan (öncesi, başlangıcı olmayan) zâtı ile vardır. O sonsuz olarak var idi.Varlığından evvel yokluk olamaz. O ebedîdir. (Ahmed Fârûkî)Cennet ve Cehennem vardır. Her ikisini de Allahü teâlâ yoktan vâr etmiştir. Kıyâmette herşey yok edilip tekrar yaratıldıktan sonra ebedî olarak varlıkta kalacaklar hiç yokolmayacaklardır. Kıyâmet günü hesâbdan sonra bir çokları Cennet'e gönderilece k, bir çoğu daCehennem'e sokulacaktır. Cennet'in sevâbı, nîmetleri ve Cehennem'in azâbı ebedîdir. Bunlar,Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmektedir. (İmâm-ı Rabbânî)Cehennem'de ebedî olarak yanmak küfrün, îmânsızlığın karşılığıdır. (İmâm-ı Gazâlî)
Turkish - English dictionary

ebedi

(Turkish - English dictionary) :
eternal, endless.
Islamic Glossary

Ebedî Mahrem

(Islamic Glossary) :
Dinde kendileriyle evlenilmesi ölünceye kadar haram, yasak olan kimseler.Erkek için; yedisi kan ile olan, nesebden (soydan) akrabâ, yedisi süt sebebiyle, dördü denikâh sebebi ile sonradan akrabâ olan toplam on sekiz kadın ebedî mahremdir. Bunlar: 1)Anne, 2) Annesinin ve babasının annesi, 3) Kızı, kızının kızı, 4) Kız ka rdeşi, 5) Kız kardeşininkızı, 6) Erkek kardeşinin kızı, 7) Hala ve teyze, 8) Süt anne, 9) Süt annesinin ve süt babalarınınanneleri, 10) Süt kızı, 11) Süt kızkardeşi, 12) Süt kızkardeşinin kızı, 13) Süt erkek kardeşininkızı, 14) Süt hala ve teyze, 15) Kaynana, 16) Üvey kızı, 17) Üvey anne, 18) Gelin. Kadın içinde aynı özeliklerde on sekiz erkek ebedî mahremdir. Bunlar: 1) Baba, 2) Babasının veannesinin babası, 3) Oğlu, oğlunun oğlu, 4) Erkek kardeşi, 5) Erkek kardeşinin oğlu. 6)Kızkardeşinin oğlu, 7) Amca ve dayı, 8) Süt baba, 9) Süt babasının ve süt annesinin babaları,10) Süt oğlu, 11) Süt erkek kardeşi, 12) Süt kız kardeşinin oğlu, 13) Süt erkek kardeşininoğlu, 14) Süt amca ve dayı, 15) Kayın baba, 16) Üvey oğlu, 17) Üvey baba, 18) Dâmat. (HacıZihni Efendi-Dâmat)Erkeklerin, ebedî mahrem olan on sekiz kadınla halvet etmeleri (tenhâ yerde yalnızkalmaları) ve sefere meselâ hacca gitmeleri câizdir. (İbn-i Nüceym)Bir erkeğin ebedî mahrem olan on sekiz kadından biri ile halvet etmesi (tenhâ yerde yalnızkalması) câiz ise de, yalnız süt kardeş ile genç kaynana veya gelin ile fitne şüphesi oluncamekrûh olur. (İbn-i Âbidîn)
Turkish - English dictionary

ebedileşmek

(Turkish - English dictionary) :
to become eternal.