emlak


Results for "emlak"

Dictionary of Economics

EMLAK ALIM VERGİSİ

(Dictionary of Economics) :
Gayri menkul alım satımına uygulanan bir vergidir. Bir muamele vergisidir. Bazı ülkelerde merkezi devlet, bazılarında ise yerel yönetimler tarafından alınır.TürkiyeDe bu vergi 1963 yılında getirilmiştir. 1970 lılında kapsamı genişletilmiş, 1986 yılında çıkarılan bir yasayla da vergiyi toplama görevi belediyelere verilmiştir. Vergi matrahı gayrimenkulün satış bedelidir. Bu yüzden mükelleflerin gayrimenkul değerini düşük beyan etme eğilimi ortaya çıkmıştır. Belediyeler ise içine düştükleri mali sıkıntılardan kurtulabilmek için vergi oranını yükseltme yoluna gitmişlerdir. Verginin yükümlüsü bina ya da arazinin sahibi, varsa intifa hakkı sahibi, ikisi de yoksa araziyi malik gibi kullanan kimsedir.
Dictionary of Economics

EMLAK ALIM VERGİSİ

(Dictionary of Economics) :
Emlak alım vergisi, taşınmaz malların alım-satımı sırasında bir defaya mahsus olarak alınan ve matrahı satış bedeli olan vergidir.
Dictionary of Economics

EMLAK KREDİ BANKASI

(Dictionary of Economics) :
Bir kamu kuruluşudur. Konut kredisi ve inşaat finansmanı alanlarında uzmanlaşmıştır. Normal bankacılık faaliyetlerini de yürütmektedir. 1946da %86sı Hazine tarafındankarşılanan 100 milyon lira sermaye ile kurulmuştur. 1964te iktisadi devlet kuruluºu statüsüne girmiştir. Birçok fabrika ve şirkette iştirakleri vardır.Banka birçok kentte yaptırdığı daireleri peşin veya taksitle halka satmakta, ayrıca yapı kooperatiflerine kredi açmaktadır.Emlak Kredi Bankası 1988de Anadolu Bankası ile birleşmiştir.
Dictionary of Economics

EMLAK VERGİSİ

(Dictionary of Economics) :
Bir Servet Vergisi türüdür. Gayrimenkuller ve gayrimenkuller üzerinden alınır. Vergi matrahı gayrimenkulün sağladığı gelirdir. Türkiyede 1970 yılına kadar Arazi Vergisi ve Bina Vergisi olarak iki vergi vardı. 1970te bu iki vergi kaldırılmış ve yerlerine tek bir vergi, Emlak Vergisi konmuştur. Türk Emlak Vergisinde matrahı mükellef beyan etmektedir. Matrah mülkün rayiç değeri olarak tanımlandığı için vergi değişen iktisadi koşullara uyum gösterebilmekte ve randımanı artmaktadır.
Dictionary of Economics

EMLAK VERGİSİ

(Dictionary of Economics) :
Emlak vergisi, taşınmaz malların değeri üzerinden hesaplanarak her yıl alınan vergidir.