CENNET


Results for "CENNET"

Islamic Glossary

ADN CENNETİ

(Islamic Glossary) :
Yedi kat göklerin üzerinde yaratılan sekiz Cennetten derece bakımından en yüksek olanı.Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:İmân ehli, altın bilezikler ve inci ile süslenecekleri Adn ismindeki Cennetlere girerler.(Fâtır sûresi: 33)Allahü teâlâ Adn ismindeki Cenneti, günâh işleyecekleri zaman, Allahü teâlânınbüyüklüğünü düşünüp, O'ndan hayâ ederek günahtan kaçınan kimseler için hazırladı.(Hadîs-i şerîf-Dürret-ül-Fâhire)Adn Cenneti'ne peygamberler, şehîdler ve sıddîklar girecektir. Peygamber efendimizinderecesi olan Vesîle, Adn Cenneti'ndedir. (İmâm-ı Birgivî)
Islamic Glossary

CENNET

(Islamic Glossary) :
Bahçe. Âhirette müslümanların nîmet ve mutluluk içerisinde sonsuz olarak yaşayacaklarıyer.Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:Rabbinizden (af ve) mağfiret istemeye ve Cennet'e girmeğe koşunuz. Bunun içinçalışınız! Cennet'in büyüklüğü, gökler ve yer küresi kadardır. Cennet, Allahü teâlâdankorkanlar için hazırlandı. Bunlar, az bulunsa da mallarını Allah yolunda verirler,öfkelerini belli etmezler, herkesi affederler. Allahü teâlâ, ihsân edenleri sever. (Âl-i İmrânsûresi: 133)Dikkat edin, Cennet için hazırlanan yok mudur? Kâbe'nin Rabbi'ne (Allahü teâlâya)yemîn olsun ki, Cennet'te tehlike diye bir şey yoktur. Cennet, parlayan bir nûr, etrâfayayılan bir kokudur. Binâları kuvvetlidir. Irmakları devamlı akar, bol ve kemâle ermişmeyve yeridir. (Hadîs-i şerîf-İhyâu Ulûmiddîn)Cennet, anaların ayağı altındadır. (Hadîs-i şerîf-Nesâî, Ahmed bin Hanbel)Allahü teâlâ arş ve kürsî altında, yedi kat göklerin üstünde, arşın nûru ile birbirinden yükseksekiz Cennet yaratmıştır: Birincisi, Dâr-ül Cinân, beyaz incidendir. İkincisi, Dâr-üs-Selâm,kırmızı yâkuttandır. Üçüncüsü, Cennet-ül-Me'vâ, yeşil zeberce ddendir. Dördüncüsü,Cennet-ül-Huld, kırmızı ve sarı mercandandır. Beşincisi, Cennet-ün-Naîm, beyaz gümüştendir.Altıncısı, Cennet-ül-Firdevs, kırmızı altındandır. Yedincisi Cennet-ül-Adn büyük beyazincidendir. Sekizincisi Dâr-ül-Karâr, kırmızı altındandır. (Peygamberler Târihi)Cennet'e girmek îmâna bağlıdır. Îmân da Allahü teâlânın ihsânıdır. (İmâm-ı Rabbânî)Kalbinde zerre kadar îmânı olan kimse, Cehennem'de sonsuz kalmıyacak, Allahü teâlânınrahmetine kavuşarak Cennet'e girecektir. (İmâm-ı Rabbânî)Şol Cennet'in ırmaklarıAkar Allah deyû deyû.Çıkmış İslâm bülbülleri,Öter Allah deyû deyû.(Yûnus Emre)
Islamic Glossary

FİRDEVS CENNETİ

(Islamic Glossary) :
Sekiz Cennet'in altıncısı.Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki:Hakîkaten îmân edip de iyi amel ve harekette bulunanlar (var ya), onların konakları daFirdevs Cenneti'dir. (Kehf sûresi: 107)Cennet'te yukarıya doğru birbirlerinin üstünde bulunmak sûretiyle yüz derece vemertebe vardır. Genişlikleri de çok fazladır. Firdevs, makam bakımından en âlâsıdır.Cennet'in dört nehri olan bal, süt, su, şarap (Cennet şarabı) Firdevs'ten akar ve oFirdevs'in üstünde arş-ı âlâ vardır. Öyle ise Allahü teâlâdan Cennet'i istediğiniz zaman,Firdevs'i isteyiniz. (Hadîs-i şerîf-İhyâ)Dünyâda alçak gönüllü olanlara müjdeler olsun; kıyâmet günü onlar kürsî sâhibleridir.Dünyâda ara bulup barıştıranlara müjdeler olsun; kıyâmette Firdevs Cenneti'ne onlar vârisolacaklardır. (Hazret-i Îsâ)
Islamic Glossary

HULD CENNETİ

(Islamic Glossary) :
Sekiz Cennet'in dördüncüsü.Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:(Ey Resûlüm!) de ki: Acabâ bu Cehenem mi hayırlı, yoksa takvâ sâhiplerine (Allahüteâlâdan korkup haramlardan kaçan kimselere) vâd olunan Huld Cenneti mi? Ki bu onlariçin bir mükâfât, bir merci'dir (dönüş yeridir). Orada devâmlı kaldıkları hâlde, o takvâsâhiblerinin her diledikleri vardır." (Furkân sûresi: 15-16)Yâ Rabbî! SendenÎmân, tükenmeyen nîmetler, Huld Cenneti'nde Muhammed aleyhisselâmaarkadaş olmayı isterim. (İmâm-ı Gazâlî)
Islamic Glossary

ME'VÂ CENNETİ

(Islamic Glossary) :
Sekiz Cennet'ten üçüncüsü.Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:Îmân edip de sâlih amel işleyenler için, yapmış oldukları iyi amellere karşılık konakolmak üzere Me'vâ Cennetleri vardır. (Secde sûresi: 18)